“อัลบูมิน สมาร์ท เทสต์” นวัตกรรมรู้เร็วรักษาเร็ว


เพิ่มเพื่อน    

           รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) เปิดเผยว่า จากสถิติผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีจำนวนถึง 8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.6 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ด้วยข้อจำกัดในหลากมิติ ทั้งภาคประชาชนที่ไม่ทราบว่าความเสี่ยงของการเกิดโรค และขาดโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการคัดกรอง เพราะนวัตกรรมคัดกรองโรคไตที่นำเข้าในปัจจุบันได้รับการติดตั้งเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น ทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม “อัลบูมิน สมาร์ท เทสต์” (Albumin Smart Test) ชุดตรวจภาวะไตเสื่อม พร้อมแสดงผลตรวจผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างแม่นยำใน 2 นาที เพื่อป้องกันและรักษาก่อนเกิดภาวะไตวาย นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงที เพียงบันทึกภาพ (Capture) และส่งผลตรวจ โดยไม่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล

                ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชั้น อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตัวแทนคณะทำงานผู้พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม “อัลบูมิน สมาร์ท เทสต์” กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาการตรวจโรคไตอย่างง่าย จะใช้แถบกระดาษแสดงความเสี่ยงเป็นแถบสี ซึ่งจะประเมินผลอย่างคร่าวๆ หรืออาจใช้เครื่องมือของห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล ซึ่งให้ผลวิเคราะห์แม่นยำ แต่ยังมีข้อจำกัด คือ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัด จึงทำให้ผู้ป่วยต้องเดินทางไปตรวจที่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเท่านั้น และรอผลตรวจนานถึง 2 ชั่วโมง ดังนั้น ต้นแบบนวัตกรรมดังกล่าว จึงนับเป็นครั้งแรกของการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคตั้งแต่ระยะแรก ที่ช่วยให้การตรวจหา “ไมโครอัลบูมิน” (Microalbumin) สิ่งบ่งชี้ภาวะไตเสื่อม เพื่อป้องกันและรักษาก่อนเกิดภาวะไตวาย พร้อมทั้งลดความหนาแน่นของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยนวัตกรรมดังกล่าว ประกอบ 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

                สารเคมีสูตรพิเศษ ที่พัฒนาขึ้นภายในหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์เชิงประยุกต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล. สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของไมโครอัลบูมินในปัสสาวะโดยเฉพาะ ซึ่งในกรณีที่ตรวจพบไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ สีของปัสสาวะจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า โดยที่ความเข้มของสีที่ปรากฏจะลดหลั่นตามความเสี่ยงของการเกิดโรค

                แอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับ ผศ.ดร.นพดล มณีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้สามารถตรวจจับความเข้มของสีหลังหยดสารเคมีสูตรพิเศษ พร้อมแสดงผลเป็นของค่าความเข้มข้นของอัลบูมินต่อปัสสาวะ 1 ลิตร (มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ mg/L) เช่น 433.882 mg/L ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบันทึกภาพ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการขอคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล

                ทั้งนี้ ต้นแบบนวัตกรรมประเมินความเสี่ยงโรคไต และแอปได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด เหมาะแก่การพกพา โดยอยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร ทดสอบกับผู้ป่วยจริง (Clinical Test) พัฒนาแอปให้รองรับต่อการใช้งานของสมาร์ทโฟน ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เพิ่มเติม ตลอดจนเตรียมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์เพื่อให้คนไทยเข้าถึงนวัตกรรมต้นทุนต่ำ แต่มีประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองสูง รองรับการรักษาแพทย์ทางไกลในอนาคต ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความสนใจ ต้นแบบนวัตกรรม “อัลบูมิน สมาร์ท เทสต์” (Albumin Smart Test) สามารถติดต่อได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โทร.0-2329-8400 ถึง 8411.

 

 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่