“มหาดไทย” ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชปณิธานแห่งศรัทธา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท


เพิ่มเพื่อน    

 

          สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานทอดผ้าป่า พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐภาคเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณพิธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระเมตตาประกอบพิธีรับผ้าป่าและประทานเงินผ้าป่าทั้งหมดจำนวน 2,599,110 บาทแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยก่อนจะเริ่มพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล

          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

 

 

          ในการนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าการพัฒนาเด็กนั้น เด็กต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ลูกหลานหมั่นศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัว สามารถเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของเด็ก ผู้เป็นอนาคตของชาติได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปช่วยเหลือ เด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้วกว่า 105,805 คน เป็นเงิน 128,219,000 บาท และทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการเด็ก ปีละ 1,000,000 บาท โดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส และทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด 76 จังหวัด ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

 

          ซึ่งเป็นที่น่ายินดีและอนุโมทนาบุญเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่า เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 2,599,110 บาท  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยแก่เด็กชนบท ก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวมีความยากจนและด้อยโอกาสเป็นจำนวนมาก ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ  เพื่อการพัฒนาแก่เด็กชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศชาติ ต่อไปอย่างยั่งยืน

 

          ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า  “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกองทุน พัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม ในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ส่งเสริมให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  และประชาชนทั่วไป เพื่อการพัฒนาเด็กชนบท อันเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน  พัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป

 

          นอกจากนี้ กิจกรรมของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมา ได้นำเงินไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีในชนบท ที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยให้ทุนอุปการะ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นประจำทุกปี ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาของประเทศต่อไป กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าช่วยเด็กยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2564 ครบ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากท่านใดสนใจต้องการร่วมบุญ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็ปไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บัญชีเลขที่ 955-0-02856-9 สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ได้ตลอดทั้งปีเพื่อร่วมกันแบ่งปันสร้างลูกหลานไทยที่ด้อยโอกาสให้มีอนาคตที่ดีร่วมกัน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ-สมเด็จพระสังฆราช-สกลมหาสังฆปริณายก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท พลเอก-อนุพงษ์-เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์-จุลเจริญ กรมการพัฒนาชุมชน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ-สมเด็จพระสังฆราช-สกลมหาสังฆปริณายก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท พลเอก-อนุพงษ์-เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์-จุลเจริญ กรมการพัฒนาชุมชน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ-สมเด็จพระสังฆราช-สกลมหาสังฆปริณายก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท พลเอก-อนุพงษ์-เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์-จุลเจริญ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ-สมเด็จพระสังฆราช-สกลมหาสังฆปริณายก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท พลเอก-อนุพงษ์-เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์-จุลเจริญ

"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"