MEA พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต


เพิ่มเพื่อน    

 

          นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA เปิดเผยว่า MEA ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงมีการเปิดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรม การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

 

 

          โฆษก MEA กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา MEA ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2541 และในปี 2559 MEA ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง ที่ทำการเพลินจิต แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการให้บริการที่เป็นเลิศของ MEA ตลอดจนการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"