Bitkubโล่ง!ก.ล.ต.ให้ไปต่อรับลูกค้าได้ตามปกติ


เพิ่มเพื่อน    

7 เม.ย.2564 – สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติสั่งการให้ Bitkub ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนเพื่อเปิดบัญชี จนกว่า Bitkub จะแก้ไขระบบงานต่าง ๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะ ขนาดและปริมาณของธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Bitkub ได้แก้ไขระบบงานและบุคลากร รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงและนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบงานมายัง ก.ล.ต. แล้ว นั้น 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Bitkub ได้มีการแก้ไขระบบงานต่าง ๆ และบุคลากรให้เป็นไปตามการสั่งการข้างต้นแล้ว จึงมีมติให้ Bitkub สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้ Bitkub ควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนที่ได้แจ้งต่อ ก.ล.ต. ด้วย
 


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย