โคราชไม่กักตัว! ผู้ว่าฯประกาศชัดให้ผู้มาจาก 5 จังหวัดรายงานตัวผู้นำชุมชน-อสม. งดเข้าพื้นที่แออัด


เพิ่มเพื่อน    

8 เม.ย.64 - นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม และการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการและนครปฐม และเป็นผู้เดินทางเข้าพักในหมู่บ้านหรือชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ 5 จังหวัดข้างต้น หากเดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา ไม่อนุญาตให้เดินทางไปยังสถานที่ชุมชนแออัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง ตลาด เป็นต้น

ส่วนการเข้าพักที่โรงแรม อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นหน้าที่ของโรงแรมอพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต จะต้องคัดกรองอาการและวัดไข้ให้ผู้เข้าพักเมื่อแรกรับ และให้คัดกรองต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก รวมทั้งบันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบรายงานแนบท้ายมาตรการนี้ ส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต ภายในวันที่บันทึกข้อมูล

อีกทั้งต้องจัดแยกพื้นที่เข้าพัก สถานที่รับประทานอาหารแยกต่างหากจากผู้เข้าพักที่ไมได้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม โดยจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 3 เมตร ลงทะเบียนเข้าและออกจากการสถานที่โดยการ Scan QR Code "ไทยชนะ" หรือบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่สถานที่นั้นๆจัดไว้ หากพบว่าผู้เข้าพักหรือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ 5 จังหวัด ไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

ทั้งนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ผู้ดูแลสถานที่ และชุมชนทุกแห่ง รวบรวมรายงานส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานหรือชุมชนภายในวันที่บันทึกข้อมูล สำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป เมื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วเสร็จให้เดินทางกลับภูมิสำเนาโดยเร็ว

ส่วนประชาชนในจังหวัดนครราชสีมามีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม จะต้องมีเอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง และต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับเขตเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย. 64


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่