ในหลวง พระราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารศาลจังหวัดสุโขทัย


เพิ่มเพื่อน    

8 เม.ย. 64 - เวลา 19.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดย นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา, นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6, นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดสุโขทัย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง พร้อมด้วยนายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการในพื้นที่ เหล่าพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จ ฯ  

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร เสร็จแล้วทรงประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ในการนี้ นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ช่วยทำงานชั่วคราวใน ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนางอนิสรา จารุอรอุไร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย เข้ามอบ หนังสือที่ระลึกแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่น อิฐ ทอง นาก เงิน แผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุม เสด็จ ฯ ไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร คลุมป้ายอาคารศาลจังหวัดสุโขทัย ครั้นเสร็จสิ้นพิธี นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูล เบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลจังหวัดสุโขทัย 120 ราย เข้าเฝ้าทูลฯ รับพระราชทานของที่ระลึก และนายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวใน ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระ ปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย  

จากนั้นเสด็จไปยังห้องประทับรับรองชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดสุโขทัย ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก โอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ร่วมลงนามในสมุด ที่ระลึกด้วย เมื่อเสร็จสิ้น ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล จังหวัดสุโขทัย แล้วทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จ ฯ ออกจากอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ อาคารศาลจังหวัดสุโขทัย ได้ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าที่คับแคบ มีห้องพิจารณา เพียง 4 บัลลังก์ ไม่สามารถรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได้ โดยอาคารที่ทำการศาลซึ่งสร้างใหม่นี้ มีความกว้างขวาง ทันสมัย ห้องพิจารณาเพิ่มเป็น 14 บัลลังก์ขยายพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ โดยก่อสร้างพร้อมกับบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมรวม  3 หลัง บนที่ราชพัสดุทุ่งทะเลหลวง เนื้อที่ 50 ไร่  

สำหรับเขตอำนาจศาลจังหวัดสุโขทัยนั้น ครอบคลุมท้องที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง โดยถือเป็นศาลขนาด ใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ซึ่งช่วงปีพ.ศ.2563 ที่ผ่านมา มีคดีอาญาเข้าสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดสุโขทัย (คดีรับใหม่และคงค้าง) 1,776 คดี, แพ่ง 1,066 คดี, คดีผู้บริโภค 3,485 คดี โดยทำการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด 5,538 คดี จากคดีคงค้างและรับใหม่ จำนวน 6,327 คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.53   

ขณะที่การบริหารจัดคดี และการอำนวยความสะดวกต่อการบริการด้านคดีให้เข้าถึงประชาชน ทุกพื้นที่นั้นศาลจังหวัดสุโขทัยมุ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บรกิาร ส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอน ตามนโยบายพัฒนา ศาลยุติธรรม สู่ความเป็น Smart Court (สมาร์ทคอร์ท).        


ทะลุ "หลักพัน" แล้วนะครับ สถิติใหม่ล่าสุด "ยอดติดเชื้อโควิด" รายวันของไทย ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ แต่ไม่ต้องตกอก-ตกใจ

โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี