เปิดผลโพล ผู้นำแบบไหนที่ประชาชน 'ต้องการ' และ 'ยี้' ในสถานการณ์โควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

10 เม.ย.64 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โควิดแบบนี้ ผู้นำต้องแบบไหน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,475 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่น่าพิจารณาคือ เสียงของประชาชนต่อความต้องการเร่งด่วนจากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.2 ระบุ แก้ปัญหาปากท้องและความยากจน รองลงมาคือ ร้อยละ 75.8 แก้ปัญหาเศรษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศ และร้อยละ 52.9 ระบุ ปฏิรูประบบราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐไม่กระตือรือร้น ในขณะที่ ร้อยละ 44.4 ระบุ ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม และร้อยละ 44.1 ระบุ ปฏิรูปการศึกษา

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงผู้นำประเทศที่ประชาชนยี้ ไม่ต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 ระบุ กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัว ครอบครัว เครือญาติและพวกพ้อง รองลงมาคือ ร้อยละ 91.1 ระบุเป็น นายกรัฐมนตรีที่หนีคดีคอร์รัปชั่น ร้อยละ 90.1 ระบุ อยู่เบื้องหลังล้มล้างสถาบันหลักของชาติ ร้อยละ 89.7 ระบุ ทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 89.2 ระบุ แทรกแซงองค์กรอิสระ ร้อยละ 88.7 ระบุ ทำให้คนในชาติแตกแยก ร้อยละ 88.3 ระบุ ขายสมบัติชาติให้ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศมหาอำนาจ ร้อยละ 87.8 ระบุ มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่น่าสนใจคือ ผู้นำประเทศที่ประชาชนต้องการในวิกฤตโควิดแบบนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.5 ระบุ แก้ปัญหาปากท้องและความยากจนได้ ร้อยละ 90.0 ระบุ เสียสละ อดทน ยอมแบกภาระไว้กับตนเอง ร้อยละ 89.9 ระบุ คุมม็อบอยู่ ไม่สูญเสีย ร้อยละ 89.8 ระบุ ใจซื่อ มือสะอาด ซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 89.5 ระบุ จงรักภักดี ปกป้องสถาบัน และร้อยละ 89.2 ระบุ ฟังเสียงประชาชน ร้อยละ 89.2 เช่นกันระบุ รู้จักใช้คนเก่ง ร้อยละ 89.0 ระบุ เด็ดขาด กล้าได้กล้าเสีย ในขณะที่ร้อยละ 88.5 ระบุ ไม่กอบโกยผลประโยชน์ให้ครอบครัว เครือญาติ และพวกพ้อง และร้อยละ 87.1 ระบุ ปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและราชการ รวดเร็วฉับไว ไม่เกียร์ว่างหลบมุม

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลเสียงของประชาชน “ไม่ได้เกินจริง” ที่ปัญหาปากท้อง ความยากจนและความปลอดภัยในยุคโควิทเป็นอันดับแรก ที่ประชาชนยังต้องการผู้นำประเทศที่มีวิสัยทัศน์ ใจซื่อ มือสะอาด เด็ดขาดปกป้องสถาบันและรับฟังเสียงประชาชนในการแก้ปัญหาให้ประชาชน “กินอิ่ม นอนหลับ” ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ได้สะท้อนอย่างน่าสนใจถึงผู้นำไม่พึงประสงค์ ที่คดโกง แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม สร้างความแตกแยก มีประโยชน์ทับซ้อนและเอื้อพวกพ้องตนและชนชั้นนำ จนประเทศชาติเสียหายและประโยชน์ตกไม่ถึงประชาชนรากหญ้า

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า “ผู้นำ” ยังเป็นความหวังสำคัญของประชาชนยามวิกฤติ ที่ประชาชนอยากให้ ถือธงนำด้านนโยบายและลงดาบข้าราชการเกียร์ว่าง เร่งแก้ปัญหาที่ถูกสะท้อนผ่านประชาชนในทุกมิติ ขับเคลื่อน มาตรการเยียวยาและเสริมความเข้มแข็งประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มที่กำลังเดือดร้อนในวิกฤตโควิดนี้ โดยติดตามลงให้ถึงชนรากหญ้าที่มีรายได้น้อย เช่น มาตรการคนละครึ่งควรลงถึงร้านค้าหาบเร่แผงลอย มาตรการทางกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถปลดล็อคให้เงินไหลลงไปที่วิสาหกิจชุมชนร่วม 8 หมื่นแห่งครอบคลุมคนรากหญ้าผู้มีรายได้น้อย การพักชำระหนี้รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกรเข้าถึงการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สำคัญต้องเอาคนดีและเก่งมาใช้งาน เปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รัฐเกียร์ว่างและขับเคลื่อนระบบราชการที่เดินไม่เต็มสูบที่เป็นปัญหาสำคัญของรัฐแต่ยังสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว