'พ่อเมืองโคราช' ออกประกาศละเอียดยิบ ให้คำแนะนำจัดแสดง 'ลิเก' ต่อลมหายใจศิลปินพื้นบ้าน

ต่อลมหายใจลิเกโคราช! “ผู้ว่าฯนครราชสีมา” ประกาศ คกก.โรคติดต่อจังหวัด เผยแพร่มาตรการสำหรับการจัดแสดงลิเก หาทางออกให้ลิเกเล่นโดยไม่ถูกสั่งห้ามหรือยกเลิก อนุญาตแสดงถึงตี 2 ตรวจโควิดนักแสดงล่วงหน้า 2 ชม.ก่อนทำการแสดง กำชับหน่วยงานในพื้นที่ทำตามเคร่งครัด

5 ก.พ.2565 –  จากกรณี น.ส.ศุภารมย์ เย็นรัมย์ หรือ นางเอกลิเก “ข้าวเหนียว ดวงพร” นักแสดงลิเกชื่อดังในจังหวัดนครราชสีมา เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอให้ผ่อนปรนการจัดแสดงลิเก หลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการถูกหน่วยงานในพื้นที่สั่งห้ามจัดงานหรือยกเลิกงานกะทันหันโดยอ้างเรื่องโควิด ทำให้ลิเกหลายคณะได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียรายได้เลี้ยงครอบครัว จนต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นเพื่อหารายได้ทดแทน

หลังจากนั้น ผู้ว่าฯนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ทันทีโดยเดินทางไปพบปะกลุ่มศิลปินลิเกโคราช เพื่อรับทราบปัญหาข้อเท็จจริง พร้อมกับรับฟังข้อเรียกร้อง ก่อนนำข้อเรียกร้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อออกประกาศคำแนะนำหรือมาตรการที่ชัดเจนสำหรับการจัดแสดงลิเก

ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง คำแนะนำสำหรับการจัดแสดงลิเก เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อหาดังนี้

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการแสดงลิเกว่าได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถทำการแสดงลิเกได้ ดังนั้นเพื่อให้การแสดงลิเกสามารถทำการแสดงได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเห็นสมควรประกาศคำแนะนำสำหรับการจัดการจัดแสดงลิเกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ (๑ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๗ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงให้ประกาศคำแนะนำสำหรับการจัดแสดงลิเก เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

ข้อ 1 มาตรการป้องกันโรคสำหรับการจัดแสดงลิเกที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง อย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้ 1.1 ผู้จัดการแสดงลิเกต้องแจ้งการจัดงานต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอหรือเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสถานที่จัดงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคต่อผู้จัดงาน หาก ศปก.อำเภอ หรือเทศบาลนครนครราชสีมาเห็นว่าจำนวนผู้เข้าชมลิเกในพื้นที่แสดงลิเกมีจำนวนมากกว่า 200 คน ให้รายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม

1.2 ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข ในพื้นที่ ออกตรวจพื้นที่จัดการแสดงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเร็ว

1.3 ผู้จัดการแสดงต้องกำหนดขอบเขตของพื้นที่จัดการแสดงอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องกำหนดจุดเข้า - ออกของพื้นที่ทำการแสดง ต้องมีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าชมการแสดงทุกคน

1.4 ผู้จัดการแสดงต้องจัดให้ผู้เข้าชมการแสดงทุกคนลงทะเบียนเข้าและออกจากพื้นที่จัดการแสดงตลอดระยะเวลาจัดงาน โดยใช้สมุดบันทึกทำการบันทึก ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ตามความเป็นจริง หรืออาจใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" แทนการลงทะเบียน

1.5 ผู้จัดการแสดงต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่บริเวณจุดเข้า - ออก ของพื้นที่จัดการแสดง ตลอดจนจุดต่าง ๆ รอบพื้นที่อย่างพอเพียง

1.6 ผู้จัดการแสดง นักแสดง และผู้เข้าชม ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

1.7 ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่จัดการแสดง

1.8 ผู้จัดการแสดง นักแสดง นักคนตรี จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

1.9 ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดภายในบริเวณจัดงาน

1.10 ผู้จัดงานต้องประชาสัมพันธ์และจัดให้ผู้เข้าร่วมงานเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

1.11 อนุญาตให้ทำการแสดงได้จนถึงเวลา 02.00 น. (ตี 2) เท่านั้น

ข้อ 2 มาตรการป้องกันโรคสำหรับการจัดแสดงลิเกที่เป็นอาคาร หรือมีการกั้นวิก ให้ดำเนินการตามข้อ 1 รวมทั้งต้องได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ว่าสามารถจัดงานได้ พร้อมทั้งระบุจำนวนผู้เช้าชมการแสดงว่าจะสามารถเข้าชมได้เป็นจำนวนเท่าใด

ข้อ 3 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้จัดการแสดงลิเก นักแสดงลิเก นักดนตรีประกอบการแสดงลิเก อย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้ 3.1 ในแต่ละวันก่อนการแสดงลิเก ผู้จัดการแสดงลิเกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้ทำการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับผู้จัดการแสดงลิเก นักแสดงลิเก นักดนตรีประกอบการแสดงลิเก ล่วงหน้าภายใน 2 ชั่วโมงก่อนการแสดง

3.2 นักแสดงลิเก นักดนตรี จะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำการแสดง เว้นแต่เป็นนักดนตรีประเภทเครื่องเป่า อนุญาตให้ถอดหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยได้ ทั้งนี้ นักดนตรีทุกคนต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า 1 เมตร

3.3 เวทีสำหรับการแสดงต้องมีระยะห่างกับผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 3 เมตร

3.4 ห้ามมิให้มีการสัมผัสกันระหว่างนักแสดงกับผู้เข้าชมโดยเด็ดขาด

3.5 กรณีผู้เข้าชมการแสดงต้องการมอบรางวัลให้กับนักแสดง ให้ผู้เข้าชมนั้น นำรางวัลไปใส่ภาชนะที่ผู้จัดการแสดงเตรียมไว้ด้านหน้าเวทีเท่านั้น

ข้อ 4 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เข้าชมการแสดงลิเก อย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้ 4.1 ผู้เข้าชมการแสดงต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่รับชม 4.2 ผู้เข้าชมการแสดงต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 4.3 ห้ามผู้เข้าชมการแสดงทำการรวมกลุ่มกันระหว่างรับชมการแสดงโดยเด็ดขาด 4.4 ขอให้ผู้เข้าชมการแสดงงดการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะรับชมการแสดง

ข้อ 5 ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำการสังเกตการณ์ระหว่างการจัดงาน เพื่อตรวจสอบ กำกับ ให้ผู้จัดการแสดง ผู้เข้าชมปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้แล้ว ให้สั่งยุติการแสดงทันที

ข้อ 6 ผู้จัดการแสดง นักแสดง นักดนตรี ผู้เข้าชมการแสดง ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 เข้าตรวจสอบ สั่งการใดๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามคำแนะนำนี้ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ยังได้ออกหนังสือเรื่อง คำแนะนำสำหรับการการจัดแสดงลิเก เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น นายกเหล่ากาขาดจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ผู้จัดการสถานประกอบการ ผู้จัดการศูนย์การค้า ผู้จัดการห้างสรรพสินค้า เจ้าของร้านค้า ทุกแห่ง

โดยแจ้งมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้มีมติให้ออกคำแนะนำสำหรับการจัดแสคงลิเก เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศ ข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการตามประกาศฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด และให้ประชาสัมพันธ์ประกาศฉบับนี้ ให้สถานประกอบการในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์จีโนมฯ แจง 'วัคซีนรุ่น 3' กับความหวังป้องโควิดกลายพันธุ์

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า วัคซีนรุ่นที่ 3 (Third generation vaccine) กับความหวังในการป้องกันโควิด-19 กลายพันธุ์ที่จะระบาดในอนาคต

'หมอยง' ชี้โควิดระบาดตามฤดูกาล ฉีดวัคซีนเหลือปีละครั้ง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 การระบาดจะเป็นแบบเข้าสู่ฤดูกาล ต่อไปจะฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง

ไทยติดโควิดใหม่รอบสัปดาห์ 472 ราย ดับ 29 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 – 28 มกราคม 2566 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 472 ราย

'หมอยง' เปิดผลวิจัยติดโควิดซ้ำ เทียบกับป่วยครั้งแรก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 การติดเชื้อซ้ำความรุนแรงของโรคลดลง

โคราชระอุ! 'อนุทิน' ดึง 'บุญจง' กลับภูมิใจไทย ชนเด็กกำนันป้อ เพื่อไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ รมว. สาธารณสุข และ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ลงพื้นที่นครราชสีมา และได้พบกับนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ อดีตรมช.มหาดไทย โดยมีรายงานว่านายบุญจง จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอีกครั้งและลงสมัคร สส.