'พ่อเมืองโคราช' ออกประกาศละเอียดยิบ ให้คำแนะนำจัดแสดง 'ลิเก' ต่อลมหายใจศิลปินพื้นบ้าน

ต่อลมหายใจลิเกโคราช! “ผู้ว่าฯนครราชสีมา” ประกาศ คกก.โรคติดต่อจังหวัด เผยแพร่มาตรการสำหรับการจัดแสดงลิเก หาทางออกให้ลิเกเล่นโดยไม่ถูกสั่งห้ามหรือยกเลิก อนุญาตแสดงถึงตี 2 ตรวจโควิดนักแสดงล่วงหน้า 2 ชม.ก่อนทำการแสดง กำชับหน่วยงานในพื้นที่ทำตามเคร่งครัด

5 ก.พ.2565 –  จากกรณี น.ส.ศุภารมย์ เย็นรัมย์ หรือ นางเอกลิเก “ข้าวเหนียว ดวงพร” นักแสดงลิเกชื่อดังในจังหวัดนครราชสีมา เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอให้ผ่อนปรนการจัดแสดงลิเก หลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการถูกหน่วยงานในพื้นที่สั่งห้ามจัดงานหรือยกเลิกงานกะทันหันโดยอ้างเรื่องโควิด ทำให้ลิเกหลายคณะได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียรายได้เลี้ยงครอบครัว จนต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นเพื่อหารายได้ทดแทน

หลังจากนั้น ผู้ว่าฯนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ทันทีโดยเดินทางไปพบปะกลุ่มศิลปินลิเกโคราช เพื่อรับทราบปัญหาข้อเท็จจริง พร้อมกับรับฟังข้อเรียกร้อง ก่อนนำข้อเรียกร้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อออกประกาศคำแนะนำหรือมาตรการที่ชัดเจนสำหรับการจัดแสดงลิเก

ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง คำแนะนำสำหรับการจัดแสดงลิเก เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อหาดังนี้

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการแสดงลิเกว่าได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถทำการแสดงลิเกได้ ดังนั้นเพื่อให้การแสดงลิเกสามารถทำการแสดงได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเห็นสมควรประกาศคำแนะนำสำหรับการจัดการจัดแสดงลิเกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ (๑ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๗ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงให้ประกาศคำแนะนำสำหรับการจัดแสดงลิเก เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

ข้อ 1 มาตรการป้องกันโรคสำหรับการจัดแสดงลิเกที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง อย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้ 1.1 ผู้จัดการแสดงลิเกต้องแจ้งการจัดงานต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอหรือเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสถานที่จัดงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคต่อผู้จัดงาน หาก ศปก.อำเภอ หรือเทศบาลนครนครราชสีมาเห็นว่าจำนวนผู้เข้าชมลิเกในพื้นที่แสดงลิเกมีจำนวนมากกว่า 200 คน ให้รายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม

1.2 ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข ในพื้นที่ ออกตรวจพื้นที่จัดการแสดงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเร็ว

1.3 ผู้จัดการแสดงต้องกำหนดขอบเขตของพื้นที่จัดการแสดงอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องกำหนดจุดเข้า - ออกของพื้นที่ทำการแสดง ต้องมีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าชมการแสดงทุกคน

1.4 ผู้จัดการแสดงต้องจัดให้ผู้เข้าชมการแสดงทุกคนลงทะเบียนเข้าและออกจากพื้นที่จัดการแสดงตลอดระยะเวลาจัดงาน โดยใช้สมุดบันทึกทำการบันทึก ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ตามความเป็นจริง หรืออาจใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" แทนการลงทะเบียน

1.5 ผู้จัดการแสดงต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่บริเวณจุดเข้า - ออก ของพื้นที่จัดการแสดง ตลอดจนจุดต่าง ๆ รอบพื้นที่อย่างพอเพียง

1.6 ผู้จัดการแสดง นักแสดง และผู้เข้าชม ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

1.7 ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่จัดการแสดง

1.8 ผู้จัดการแสดง นักแสดง นักคนตรี จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

1.9 ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดภายในบริเวณจัดงาน

1.10 ผู้จัดงานต้องประชาสัมพันธ์และจัดให้ผู้เข้าร่วมงานเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

1.11 อนุญาตให้ทำการแสดงได้จนถึงเวลา 02.00 น. (ตี 2) เท่านั้น

ข้อ 2 มาตรการป้องกันโรคสำหรับการจัดแสดงลิเกที่เป็นอาคาร หรือมีการกั้นวิก ให้ดำเนินการตามข้อ 1 รวมทั้งต้องได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ว่าสามารถจัดงานได้ พร้อมทั้งระบุจำนวนผู้เช้าชมการแสดงว่าจะสามารถเข้าชมได้เป็นจำนวนเท่าใด

ข้อ 3 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้จัดการแสดงลิเก นักแสดงลิเก นักดนตรีประกอบการแสดงลิเก อย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้ 3.1 ในแต่ละวันก่อนการแสดงลิเก ผู้จัดการแสดงลิเกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้ทำการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับผู้จัดการแสดงลิเก นักแสดงลิเก นักดนตรีประกอบการแสดงลิเก ล่วงหน้าภายใน 2 ชั่วโมงก่อนการแสดง

3.2 นักแสดงลิเก นักดนตรี จะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำการแสดง เว้นแต่เป็นนักดนตรีประเภทเครื่องเป่า อนุญาตให้ถอดหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยได้ ทั้งนี้ นักดนตรีทุกคนต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า 1 เมตร

3.3 เวทีสำหรับการแสดงต้องมีระยะห่างกับผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 3 เมตร

3.4 ห้ามมิให้มีการสัมผัสกันระหว่างนักแสดงกับผู้เข้าชมโดยเด็ดขาด

3.5 กรณีผู้เข้าชมการแสดงต้องการมอบรางวัลให้กับนักแสดง ให้ผู้เข้าชมนั้น นำรางวัลไปใส่ภาชนะที่ผู้จัดการแสดงเตรียมไว้ด้านหน้าเวทีเท่านั้น

ข้อ 4 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เข้าชมการแสดงลิเก อย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้ 4.1 ผู้เข้าชมการแสดงต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่รับชม 4.2 ผู้เข้าชมการแสดงต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 4.3 ห้ามผู้เข้าชมการแสดงทำการรวมกลุ่มกันระหว่างรับชมการแสดงโดยเด็ดขาด 4.4 ขอให้ผู้เข้าชมการแสดงงดการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะรับชมการแสดง

ข้อ 5 ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำการสังเกตการณ์ระหว่างการจัดงาน เพื่อตรวจสอบ กำกับ ให้ผู้จัดการแสดง ผู้เข้าชมปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้แล้ว ให้สั่งยุติการแสดงทันที

ข้อ 6 ผู้จัดการแสดง นักแสดง นักดนตรี ผู้เข้าชมการแสดง ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 เข้าตรวจสอบ สั่งการใดๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามคำแนะนำนี้ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ยังได้ออกหนังสือเรื่อง คำแนะนำสำหรับการการจัดแสดงลิเก เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น นายกเหล่ากาขาดจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ผู้จัดการสถานประกอบการ ผู้จัดการศูนย์การค้า ผู้จัดการห้างสรรพสินค้า เจ้าของร้านค้า ทุกแห่ง

โดยแจ้งมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ได้มีมติให้ออกคำแนะนำสำหรับการจัดแสคงลิเก เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศ ข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการตามประกาศฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด และให้ประชาสัมพันธ์ประกาศฉบับนี้ ให้สถานประกอบการในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยติดโควิดใหม่รอบสัปดาห์ 537 ราย ดับเพิ่ม 5 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 4 - 10 ก.พ. 2567 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 537 ราย

'ทนายอั๋น-ลุงศักดิ์' ได้ทีขยี้ซ้ำ! ร้อง ปปง. ฟัน 'ศรีสุวรรณ'

'ทนายอั๋น บุรีรัมย์' ควง 'ลุงศักดิ์' ยื่นหนังสือ 'ปปง.' สอบบ้าน 2 หลัง 'ศรีสุวรรณ' ข้องใจไม่มีอาชีพ คาดมีรายได้ 2 ทาง 'รองโฆษก ปปง.' ยันผิดจริงสาวถึงได้ เหตุคดีไม่ซ้อน ใช้เวลาไม่นาน