เคาะค่าโดยสาร ‘สายสีเหลือง’ 15 - 45 บาท เริ่ม 3 ก.ค.นี้

ครม. เห็นชอบกำหนดอัตราค่าโดยสารสายสีเหลือง เริ่มต้น 15 – 45 บาท  จำนวน 23 สถานี (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง )  เตรียมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ 3  ก.ค.นี้  แนะใช้บัตร EMV ฟรีค่าแรกเข้าจ่ายครั้งเดียว “สายสีน้ำเงิน-เหลือง”

27 มิ.ย.2566-นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายสีเหลือง สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม   ร่างข้อบังคับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับการรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม พ.ศ. 2565  พ.ศ. …. และร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราและวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ….   รวม 5 ฉบับ ดังนี้ 

1. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร รถไฟฟ้า สายสีเหลือง พ.ศ. …. (ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) สาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารตามวิธีการในสัญญาสัมปทาน โดยมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 15 บาท สูงสุด 45 บาท (23 สถานี)  และหลักเกณฑ์อื่น  อาทิ  กำหนดหลักเกณฑ์ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบแก่ผู้โดยสาร 

กรณีการเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าของ รฟม. ให้จัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว เช่น การเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (รฟม.) มาสายสีเหลือง (รฟม.) ณ สถานีลาดพร้าว ส่วนกรณีการเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าของ รฟม. กับรถไฟฟ้าสายอื่น คณะกรรมการ รฟม. ประกาศกำหนดระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเปลี่ยนถ่ายระบบ เช่น การเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  (รฟท.) มาสายสีเหลือง (รฟม.) ณ สถานีหัวหมาก  (เช่น ภายใน 30 นาที) ให้ผู้โดยสารได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า  กำหนดหลักเกณฑ์รายการส่งเสริมการเดินทาง ส่วนลดกลุ่มบุคคล เช่น เด็กนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น  

ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบตามประเภทผู้ถือบัตร   การจัดโปรโมชั่น กิจกรรมการตลาด การจำหน่ายตั๋วรายเดือน ตั๋วเป็นชุด ตั๋วราคาพิเศษ ความร่วมมือกับพันธมิตร สวัสดิการพนักงาน สนับสนุนนโยบายภาครัฐ เป็นต้น  รวมทั้ง หลักเกณฑ์สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ เช่น งานเฉลิมฉลอง งานพระราชพิธี เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า กิจกรรมตามนโยบายของรัฐ หรือกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ                                    ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง มีกำหนดเปิดให้บริการเดินรถในวันที่ 3  ก.ค.  2566 นี้

2. ร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. …. (สายสีน้ำเงิน)  มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกข้อบังคับ รฟม.ฯ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนถ่าย ระบบกับรถไฟฟ้าสายอื่น รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับรายการส่งเสริมการเดินทาง/หลักเกณฑ์สำหรับ สนับสนุนกิจกรรมพิเศษไว้เช่นเดิม (คงอัตราค่าโดยสารตามข้อบังคับฉบับเดิม มี 12 สถานี เริ่มต้นที่ 17 บาท สิ้นสุด 43 บาท)  

3. ร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. …. (สายสีม่วง) มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกข้อบังคับ รฟม.ฯ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนถ่ายระบบ กับรถไฟฟ้าสายอื่น รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับรายการส่งเสริมการเดินทาง/หลักเกณฑ์สำหรับ สนับสนุนกิจกรรมพิเศษไว้เช่นเดิม (คงอัตราค่าโดยสารตามข้อบังคับฉบับเดิม มี 16 สถานี เริ่มต้นที่  14 บาท สิ้นสุด 42 บาท)   

4. ร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ค่าโดยสารร่วม พ.ศ. 2565  พ.ศ. ….  เป็นการยกเลิกข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม พ.ศ. 2565 เนื่องจากข้อบังคับฉบับนี้ เป็นการกำหนดส่วนลดค่าแรกเข้าในการเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างสายสีน้ำเงินกับสายสีม่วง

5. ร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยอัตราและวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. …. กำหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับอาคารจอดรถยนต์ทุกแห่ง รวมถึงอาคาร จอดรถยนต์อื่น ๆ ในอนาคตของ รฟม.  เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยรวมไว้ในฉบับเดียวกัน ซึ่งจะรองรับการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้มาใช้บริการ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 3 ก.ค.  2566                        ปัจจุบัน มีการเปิดบริการและคิดค่าบริการจอดรถ จำนวน 3 แห่ง (สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ)

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ร่างข้อบังคับ รฟม. ทั้ง  5 ฉบับ คณะกรรมการ. รฟม. เห็นชอบแล้ว และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2566  เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. มีมติรับทราบผลดำเนินการสิทธิของมารดา กรณีบริโภคโฟลิก เอซิด

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบตามที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอสรุปผลการพิจารณา

‘มท.1’ จ่อชง ครม. ไฟเขียว พรก.เว้นความผิดอาญาผู้นำส่งปืนเถื่อนให้ทางการ

โฆษกมหาดไทย เผยความคืบหน้า พ.ร.ก.เว้นความผิดอาญาผู้นำส่งปืนเถื่อนให้ทางการ มท.1 ลงนามแล้ว พร้อม ส่ง ครม. ไฟเขียว

เปิดภารกิจนายกฯ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรก 27-29 ก.พ.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง มีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ 27 - 29 ก.พ. นี้ โดยช่วงเช้าวันที่ 27 ก.พ. นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

'เศรษฐา' ลั่นกลางครม. ไม่ห่วงเรื่องบารมี ย้ำอีกรอบให้ลดจำนวนผู้ติดตามขบวนนายกฯ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงข้อสั่งการรนายกรัฐมนตรี ว่า นายกฯระบุว่าก่อนหน้านี้เคยสั่งการไปแล้วว่าขอให้ลดจำนวนผู้ติดตามในการลงพื้นที่ตรวจราชการ แต่ปรากฎว่าขบวนก็ยังยาวอยู่ คนคิดตามก็ยังเยอะอยู่

ครม. อนุมัติใช้งบปี 66 ไปพลางก่อน วงเงิน 104 ล้าน จัดเทศกาลสงกรานต์

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ