บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ซ่อนตัวใกล้กรุงเทพฯ

บนพื้นที่ 1.6 ไร่ ภายนอกอาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ศปร.) สร้าง”บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”เป็นตัวอย่างให้คนเมืองในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต  และเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและเกษตรทฤษฎีใหม่  ทุกตารางนิ้วใช้พื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลประโยชนสูงสุดในการปลูกพืชแบบผสมผสาน ทำคันนาทองคำปลูกผักกินได้ ผลิตอาหารเสริมที่ปลอดภัยและไร้สารพิษ ทำให้ครอบครัวมีรายได้เสริม มีความเป็นอยู่พอเพียง และพึ่งพาตนเองได้

ผลิตผลบ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีมากมาย ทั้งไข่ไก่ ผักกวางตุ้ง ผักบุ้งจีน กุ้ยช่าย พริก มะเขือเปราะ นำมาจำหน่ายให้กับกำลังพลในหน่วยราคาต่ำกว่าท้องตลาด นอกจากนี้ ยังพัฒนาบ้านของพ่อแห่งนี้เป็นแหล่งฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรให้นักเรียน  นักศึกษา และคนที่มีความสนใจได้เข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติจริง สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านหรือชุมชนได้

มาเยี่ยมบ้านเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้พืชสวนครัว ซึ่งเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนกันไป สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดปี มีโรงเรือนเมล่อนไร้สารเคมี รสหวาน ให้ผลผลิตรุ่นที่ 3 แล้ว    นาข้าว  พืชสมุนไพร และการปลูกผักไร้ดินหรือ ผัก hydroponic  ฐานการเลี้ยงปลากินพืช  ฐานการเลี้ยงไก่ไข่ มีรายได้จากการขายไข่ไก่ออร์แกนิค  700 บาทต่อตัวต่อปี เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย  นอกจากนี้ มีฐานไก่เนื้อพันธุ์เบตง  ไก่เนื้อพันธุ์ดำภูพาน จำหน่ายเป็นลูกไก่ 100 บาทต่อตัว มีรายได้ 3,000 บาทต่อปี       

ฐานการเรียนรู้ดิน น้ำ ฐานการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ณ โรงเลี้ยงไส้เดือนดิน  และฐานพลังงานทดแทน มารู้จักกังหันลมแนวตั้งเพื่อสูบน้ำ ระบบหยดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการใช้พลังงานฟอสซิล ลดอุณหภูมิโลก รวมถึงการเสริมรายได้จากผลิตผลในสวนในไร่มาทำกล้วยตาก ชาใบหม่อน

สำหรับใครที่ขาดความมั่นใจจะปลูกผักในเมือง เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาในบ้านตัวเองได้ ไม่ต้องคิดนาน เพราะบ้านเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้มีคำตอบให้แก่ทุกคนแบบอัดแน่น แอบกระซิบจะขอคำปรึกษาการออกแบบพื้นที่ทำเกษตรผสมผสานที่นี่ก็ช่วยได้