ก.ศป.มติเอกฉันท์เลือก 'วรพจน์ วิศรุตพิชญ์' ขึ้นประธานศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติคัดเลือกนายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565

31 มี.ค.2565 –รายงานข่าวจากศาลปกครองสูงสุดแจ้งว่า นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด จะมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 นั้น คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) จึงได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์คัดเลือกนายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยสำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอชื่อนายวรพจน์ขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาแล้ว และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา นายกฯ จึงจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามมาตรา 15/1 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

สำหรับประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานนั้น นายวรพจน์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit public) จาก Université de Strasbourg III สาธารณรัฐฝรั่งเศส และปริญญาเอกทางกฎหมาย (Doctorat en droit) สาขากฎหมายมหาชน จาก Université des Sciences sociales Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส

มีประวัติการรับราชการตามลำดับ ดังนี้
พ.ศ.2519 - พ.ศ.2544 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2544 - พ.ศ.2548 อธิบดีศาลปกครองกลาง
พ.ศ.2549 - พ.ศ.2553 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
พ.ศ.2553 - พ.ศ.2558 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
พ.ศ.2558 - พ.ศ.2559 ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด

และปัจจุบันมีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ นายวรพจน์ฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ l’Ordre national du Mérite ชั้น Chevalier จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ถกด่วน 'สุพัฒนพงษ์-จุรินทร์' สั่งบูรณาการแก้วิกฤติพลังงาน ราคาสินค้า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม หารือข้อราชการร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิกฤติราคาพลังงานและราคาสินค้า

AIS แพ้คดี! ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนยกฟ้องสั่งปรับวันละ 1 แสนบาท

ที่ศาลปกครอง ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพากษายืนตามศาลปกครองกลางยกฟ้องในคดีที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

'บิ๊กตู่' ปลื้ม 'กรุงเทพฯ' คว้าอันดับ 2 เมืองดีที่สุดในโลก

นายกฯ ปลื้ม กรุงเทพฯ ครองอันดับ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับกลุ่ม 'Digital Nomads' ปี 2022 กำชับทุกฝ่ายต่อยอดหามาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ประกาศแล้ว! สวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46) โดยมีใจความว่า

'เต้น' ซัด 'บิ๊กตู่' โยน สมช. รับมือวิกฤติพลังงาน ซ้ำเติม ปชช.

'ณัฐวุฒิ' โวย 'บิ๊กตู่' โยน สมช. รับมือวิกฤติพลังงาน ทำลายความหวังประชาชน ซ้ำเติมความเดือดร้อน ซัดใช้หน่วยมั่นคงเดินนำ ไม่ใช่คำตอบแก้ปัญหาประเทศ