ก.ศป.มติเอกฉันท์เลือก 'วรพจน์ วิศรุตพิชญ์' ขึ้นประธานศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติคัดเลือกนายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565

31 มี.ค.2565 –รายงานข่าวจากศาลปกครองสูงสุดแจ้งว่า นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด จะมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 นั้น คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) จึงได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์คัดเลือกนายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยสำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอชื่อนายวรพจน์ขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาแล้ว และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา นายกฯ จึงจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามมาตรา 15/1 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

สำหรับประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานนั้น นายวรพจน์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit public) จาก Université de Strasbourg III สาธารณรัฐฝรั่งเศส และปริญญาเอกทางกฎหมาย (Doctorat en droit) สาขากฎหมายมหาชน จาก Université des Sciences sociales Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส

มีประวัติการรับราชการตามลำดับ ดังนี้
พ.ศ.2519 - พ.ศ.2544 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2544 - พ.ศ.2548 อธิบดีศาลปกครองกลาง
พ.ศ.2549 - พ.ศ.2553 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
พ.ศ.2553 - พ.ศ.2558 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
พ.ศ.2558 - พ.ศ.2559 ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด

และปัจจุบันมีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ นายวรพจน์ฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ l’Ordre national du Mérite ชั้น Chevalier จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลนัดลงมติ กรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบ 'รัชนันท์ ธนานันท์' เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 กรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ นายรัชนันท์ ธนานันท์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ให้ดำรงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ชัดเจน! 'นักวิชาการ' เปิดกฎหมายมหาชน ไขคำตอบรัฐบาลเป็นเผด็จการจริงหรือไม่

เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊กว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นเผด็จการ จริงหรือไม่? กฎหมายมหาชน คือกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฏร

'บิ๊กป้อม' ถกครม. โชว์มาดนายกฯ สั่งละเอียดยิบ กระตุ้นเรตติ้งผลงานรัฐบาล

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกฯ เป็นประธาน พล.อ.ประวิตรได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่กำลังอ่อนตัวในขณะนี้ โดยกำชับไปยัง