โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

5 ส.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแระประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ขอลาออกจากตำแหน่งจำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายชัยพร จันทนา ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๑ ฝ่ายลูกจ้าง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. นายพินิจ พุ่มจีน ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๑ ฝ่ายนายจ้าง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

๓. นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๑ ฝ่ายลูกจ้าง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

เฮลั่น 'ผู้ว่าฯชัชชาติ' ตบโบนัสประจำปี ให้ขรก.-ลูกจ้างกทม. สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕

ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 'เรือประมง' ที่ถูกใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 12)

ราชกิจจาฯ ประกาศรับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมรรยาททนายความ เรื่อง รับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ