ศาลชั้นต้น เปิดสำนักงานวันหยุด-นอกเวลาทำการ ปฏิบัติตามพ.ร.บ.อุ้มหายฯ

23 พ.ค.2566- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา นายภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกหนังสือเวียนด่วนที่สุด เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาคำร้องตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ความว่าตามที่ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณา คำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 5 กำหนดให้ศาลชั้นต้นเปิดทำการในวันหยุดราชการทุกวัน เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และข้อ 4กำหนดให้การเปิดทำการศาลในวันหยุด ราชการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ 4-7หรือเปิดทำการศาลนอกเวลาทำการปกติ

เพื่อประโยชน์ ในการอำนวยความยุติธรรม ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ประธาน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล แล้วแต่กรณี อาจพิจารณากำหนดให้เปิดทำการตามความเหมาะสม นั้น สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนว่า เนื่องจาก พรบ.ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2563 หมวด3การป้องกันการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย มาตรา 24 กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลที่ตนเอง มีภูมิลำเนา ศาลอาญาหรือศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่เชื่อว่ามีการทรมาน การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือพบเห็นผู้ถูกกระทำให้สูญหายครั้งสุดท้าย เพื่อให้ศาลสั่งเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวได้ และมาตรา26 กำหนดให้บุคคลตาม (1) – (6) มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลท้องที่ ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาเพื่อให้มีคำสั่งยุติการกระทำทรมาน การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย

ดังนั้น เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว และเพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติ สำหรับศาลชั้นต้นที่มีอำนาจรับและพิจารณาคำร้องตาม พระราชบัญญัติฯ เกี่ยวกับการเปิดทำการศาล ในวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ ข้อ 5และข้อ 8ให้รวมถึงการรับและพิจารณาคำร้องตามมาตรา 24และมาตรา 26แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวต่อไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ผบ.ตร.' ยันไม่มีปัญหาปฏิบัติตาม 'พ.ร.บ.อุ้มหาย' ถึงแม้อุปกรณ์จะยังไม่เพียงพอ แต่จะทำให้ดีที่สุด

'ผบ.ตร.' ยันไม่มีปัญหาปฏิบัติตามพ.ร.บ.อุ้มหาย ถึงแม้อุปกรณ์จะยังไม่เพียงพอ แต่จะทำให้ดีที่สุด

ไม่มีพลิก! ศาลฎีกายืนประหารชีวิต ผอ.กอล์ฟ

ศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นประหารชีวิตสถานเดียว ผอ.กอล์ฟควงปืนฆ่าชิงทองห้างดังที่ลพบุรีปี 2563 ระบุเป็น ผอ.โรงเรียนควรมีจิตสำนึกที่ดีให้สมอาชีพเป็นครู แต่กลับกระทำอุกฉกรรจ์

'กูรูสมชัย' ฟันธง! ครม.ประยุทธ์ มีความผิดที่รุนแรง ถึงขั้นถอดถอนได้ทั้งคณะ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. โพสต์เฟซบุ๊กว่า ครม. ประยุทธ์ น่าจะเข้าข่ายทำผิดรัฐธรรมนูญ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ราชกิจจาฯ ลง พระราชกำหนด ขยายการบังคับใช้บางมาตราของ พ.ร.บ. อุ้มหาย โดยอ้างหน่วยราชการที่ปฏิบัติไม่มีความพร้อมในการ

แอมเนสตี้ เรียกร้อง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย ต้องเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งฉบับ

แอมเนสตี้ ประเทศไทย ตัวแทนนักกิจกรรมและญาติผู้เสียหายจากการทรมานและอุ้มหายยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ยุติการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหายในบางมาตรา

เดินเครื่อง พ.ร.บ.อุ้มหาย 'อสส.' ติวเข้มอัยการทำหน้าที่ตามกฎหมายใหม่

รองโฆษก อสส.เผยอัยการพร้อมปฏิบัติ พ.ร.บ.อุ้มหาย เผย อสส.จัดติวเข้ม อัยการทำหน้าที่ตามกฎหมายใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ