ดัชนีครูไทยปี66 ปชช.เชื่อมั่นเพิ่มขึ้น จุดด้อยมีปัญหาหนี้สิน 66.56%

15 ม.ค.2567-สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 19 สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 3,676 คน ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2566  พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2566 เต็ม 10 ได้ 7.90 คะแนน (เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 65 ได้ 7.52 คะแนน)

โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ เฉลี่ย 8.20 คะแนน รองลงมาคือ บุคลิกภาพดี    แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ เฉลี่ย 8.19 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน เฉลี่ย 6.78 คะแนน (ได้คะแนนต่ำสุด 4 ปีติดต่อกัน) จุดเด่นของครูไทยในปี 2566 คือ ใช้เทคโนโลยีในการสอน ร้อยละ 58.29                

จุดด้อยของครูไทย คือ มีปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 66.56 จากนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” กลุ่มตัวอย่างมองว่ามีความสำคัญต่อครูและนักเรียนในแง่ของการทำให้บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ร้อยละ 69.61 ทั้งนี้ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา ครูเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในด้านการทำงาน โดยสามารถทำงานได้หลายอย่างมากขึ้น ร้อยละ 64.22

จากผลสำรวจดัชนีครูไทย ปี 2566 จะเห็นได้ว่าครูไทยมีความโดดเด่นด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ ส่วนด้าน   ที่ได้คะแนนไม่มากนักคือ ปัญหาหนี้สิน การควบคุมอารมณ์  การคิดตัดสินใจ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายลดภาระครู แก้ปัญหาหนี้สิน ปรับการประเมินให้ครูมีเวลาพัฒนาตนเองและห้องเรียนมากขึ้น เพื่อให้เกิด “เรียนดี มีความสุข” แต่สุดท้ายแล้วจะเป็นไปตามนโยบายที่ให้ไว้หรือไม่ ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับครูไทยในปี 2567 นี้

ดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนหรือผู้ปกครองมีโอกาสเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนของครูผ่านห้องเรียนออนไลน์พร้อมกับนักเรียน จึงได้สัมผัสถึงความเมตตาและความโอบอ้อมอารีของครูที่มีต่อศิษย์ รวมถึงความอดทนและทุ่มเทในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ จากมุมมองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หน้าที่หลักของครู คือ การสร้างองค์ความรู้และ                    หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ผ่านการจัดประสบการณ์                            อันเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน แต่สถานการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองมากเกินไป กอปรกับการมีงบประมาณสนับสนุน                              ที่ไม่เพียงพอ จนทำให้ครูเกิดภาวะเครียดจากปัจจัยด้านเศรษฐานะ จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาไทยอย่างมีนัยสำคัญ เพราะ “ครู” เป็นหัวใจของระบบการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีการเมืองไทยร่วง! ปากท้องฉุดเรตติ้งรัฐบาล 'เศรษฐา' ตามหลัง 'พิธา'

วนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2567” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,367 คน

'ดุสิตโพล' เผยคนไทยเบื่อความขัดแย้งในสตช.

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “หัวอกของคนเสพข่าวความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,040 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2567

'สวนดุสิตโพล' ตอกรัฐบาล ผลงาน 8 เดือนยังไม่ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้มากพอ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567” กลุ่

อ่อนประชาสัมพันธ์ 'ดุสิตโพล' ชี้ ประชาชนเกินครึ่งไม่รู้ขั้นตอนการเลือก สว.ชุดใหม่

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับการเลือก สว.ชุดใหม่2567” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,127 คน