โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ 'พระธรรมเมธี-พระธรรมวชิรญาณ' ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

ราชกิจจานุเบกษา12 มิ.ย.2567 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่จึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา

๑. พระธรรมเมธี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่าพระพรหมวชิราลังการ สุนทรญาณสัมปยุต วิสุทธิสีลาจารวิมล โสภณศาสนวรกิจ ตรีปิฎกบัณฑิตธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป

๒. พระธรรมวชิรญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารีกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรังษี ปรีชาศาสนกิจบริหาร ปฏิภาณธรรมสาธก วิปัสสนาวิธานดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์ ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ 'เศรษฐา ทวีสิน'

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยา