โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 12 รูป

ราชกิจจานุเบกษา13 มิ.ย.2567 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๑๒ รูป ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศผลการเลือก สว. 200 คน ใน 20 กลุ่มอาชีพ อย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดให้วันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับอําเภอ วันที่ 16 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด

เตรียมประกาศในราชกิจจาฯ ฐานะกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

'รัดเกล้า' เผย ครม. รับทราบรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี 2561-2564 สตง. ตรวจสอบรับรองแล้ว ดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป