พระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า จำนวน 3 คน

ราชกิจจานุเบกษา25 มิ.ย.2567 - เว็บไซต์ราชกิจจานุบเกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าชั้น ตติยจุลจอมเกล้า จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. พลเอก ปุรณิทธิ์ บุณยมานพ
๒. พลเอก ศิวะ ภระมรทัต
๓. พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศผลการเลือก สว. 200 คน ใน 20 กลุ่มอาชีพ อย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดให้วันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับอําเภอ วันที่ 16 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด