ผู้พิพากษาทั่วประเทศเลือก 12 ก.บ.ศ.ใหม่ ทุกชั้นศาลเข้าบริหารงานศาลยุติธรรม

กมล คำเพ็ญ ,เอื้อน ขุนแก้ว ,ธนรัตน์ ทั่งทอง

2 ธ.ค.2565 - นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 สำนักงานศาลยุติธรรม
ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ให้ดํารงตําแหน่งตามวาระ ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา ชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ และชั้นศาลชั้นต้น จํานวนชั้นศาลละ 4 คน ตามมาตรา 10 (2) (ก) (ข) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนในการเลือก ก.บ.ศ. ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนนจากผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.บ.ศ.ดังนี้

ชั้นศาลฎีกา จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 2,384 คะแนน

2. นายวรวุฒิ ทวาทศิน ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 2,192 คะแนน

3. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ รองประธานศาลฎีกา ได้ 2,071 คะแนน

4. นายอำนาจ โชติชะวารานนท์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 2,040 คะแนน

ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายเอื้อน ขุนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้ 2,830 คะแนน

2. นายสุรพล กล่อมจิตต์ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ได้ 2,538 คะแนน

3. นางสุพิชญ์ กรอบคำ ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ได้ 2,055 คะแนน

4. นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ ได้ 1,690 คะแนน

ชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายธนรัตน์ ทั่งทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ได้ 2,650 คะแนน

2. นายฉัตรชัย ไทรโชต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ได้ 2,488 คะแนน

3. นายสุวิชา สุขเกษมหทัย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ได้ 1,894 คะแนน

4. นายบุญเขตร์ พุ่มทิพย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ได้ 1,697 คะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้ ก.บ.ศ. มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของสํานักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลยุติธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ให้ความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย การพัสดุในการบริหารราชการของศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม-กำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนฯลฯ

สำหรับคณะกรรมการ ก.บ.ศ.ประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธานโดยตำแหน่ง และข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ที่ได้รับเลือกจากผู้พิพากษาทั่วประเทศชั้นศาลละ 4 คน กับบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ ด้านพัฒนาองค์กร หรือด้านบริหารจัดการที่ประธาน ก.บ.ศ. และ ก.บ.ศ. ประจำศาลเลือกมาไม่น้อยกว่า 2คน แต่ไม่เกิน 4คน คณะกรรมการชุดนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดนโยบาย 'ประธานศาลฎีกา' คนใหม่

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกาคนที่ 48 ได้มอบนโยบายประธานศาลฎีกาแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”

เรื่องใหญ่! ก.ต.ลงมติฟันวินัย 'ผู้พิพากษาฯ' ร่วมม็อบ 3 นิ้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ศาลฎีกา สนามหลวง น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่มเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.)

เช็กเลย! ก.ต.แต่งตั้งโยกย้าย 'ข้าราชการตุลาการ' วาระ 1 ต.ค.65

เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อที่ นายจีรพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาวาระ1 ต.ค.นี้ บัญชี 3 จำนวน198รายชื่อ

ประกาศ! ห้าม 'กัญชา-กัญชง' เข้าศาล

“จีระพัฒน์” เลขาศาลฯออกประกาศควบคุมการใช้กัญชาในศาลยุติธรรม ห้ามใช้สันทนาการ-จำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมในพื้นที่ราชการศาล

'ชัชชาติ' ลงนามร่วมศาลยุติธรรม เพิ่มบทบาทผู้นำชุมชนยื่นขอประกันตัว ดูแลผู้ต้องหา

“จีระพัฒน์-ชัชชาติ”ลงนาม สนง.ศาล-กทม.ร่วมมือพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การกำกับดูแลเรื่อง ขยายเครือข่ายให้กรรมการชุมชุนมีบทบาทเรื่องการประกันตัว เป็นก้าวต่อไปสู่การกระจายอำนาจลดความเหลื่อมล้ำ