ระส่ำ 5 บอร์ด JKN พร้อมใจไขก๊อก ‘ตลท.’ สั่งห้ามซื้อขายหุ้น 

15 พ.ย. 2566 – บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทจากกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่ลาออกดังต่อไปนี้

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ เนื่องจาก ปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

2. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก ติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

3. นายสุรชัย ชมภูไพสร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจาก ติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

4. นายยุทธพงศ์ มา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจาก ทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพ คล่องและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

5. นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจาก ทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไข ปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานแทนกรรมการที่ลาออกเพื่อให้สามารถดำเนินการกิจการของบริษัทได้ต่อไป ทั้งนี้ การลาออกของกรรมการจำนวนทั้ง 5 ท่านดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

โดยบัดนี้ บริษัทได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการเดิมที่ ลาออก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นางสาวรับพร พรหมวงศานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายยุทธพงศ์ มา โดยดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้ง นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสุรชัย ชมภูไพสร โดยดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้ง นายสรรดิลก จันทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

ดังนั้น ภายหลังการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดังกล่าว บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 คน รายละเอียดดังนี้

1.นางสาวรับพร พรหมวงศานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

2.นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.นายสุนทรสิงห์ วิทยปียานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

4.นายสรรดิลก จันทร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6.นางพิสมัย ลิขิตอำนวย กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการ

8.นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ กรรมการ

อนึ่ง ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการเดิมที่ลาออกดังกล่าว บริษัทยังคงมีจำนวนกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ ทั้งนี้ หากจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจสรรหากรรมการเพิ่มเติมเพื่อแทนที่กรรมการเดิมที่ลาออก โดยบริษัทจะดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP กับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.66 – 16 พ.ย.66 และขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่ 16 พ.ย.66 โดยให้เหตุผลว่า ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น/ไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงิน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งแก้งบได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เกรียงศักดิ์' ยื่นลาออกจาก 'ผู้อำนวยการ อคส.' เปิดทางสรรหาทีมใหม่

“เกรียงศักดิ์” ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อคส.แล้ว มีผลวันที่ 1 มี.ค.67 ส่วนบอร์ด อคส. ลาออกหหมดแล้ว เหลือแค่ตัวแทนหน่วยงานรัฐ เปิดทางสรรหาใหม่ ทั้งตัว ผอ. และบอร์ด เผยกว่า 2 ปีที่ทำงาน มีผลงานเพียบ เร่งดำเนินคดีทุจริตข้าว มัน ข้าวโพด มากกว่า 1,000 คดี จัดการทุจริตถุงมือยาง 2,000 ล้าน เร่งหารายได้ ทำขาดทุนลด ส่วนรายได้คลังเพิ่มสูงสุดในรอบ 25 ปี ลดความเสี่ยงทำธุรกิจแบบเดิม ทำขาดทุนลด

'น้องเพลง' เปิดใจ! เหตุไขก๊อกทิ้ง ภท. ไม่นั่ง สส.ปาร์ตี้ลิสต์

'น้องเพลง' เปิดใจ เหตุไขก๊อกสมาชิกภูมิใจไทย ไม่นั่ง สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ขอเป็นฟันเฟืองทำงานการเมืองท้องถิ่น‘ เคียงข้างแม่สานต่อ ‘กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า’

มาเรื่อยๆ! 'ประเสริฐ' ลาออกพ้นส.ส.บัญชีรายชื่อพท. อ้างเปิดทางคนรุ่นใหม่

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ได้แสดงความจำนงต่อผู้บริ

'ดร.เสรี' เตือนรัฐบาล ถ้าไม่อยากยุบสภา หรือเปลี่ยนตัวนายกฯ ดูคำแนะนำกฤษฎีกาให้รอบคอบ

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กว่า กฤษฎีกาบอกว่ากู้ได้อย่างมีเงื่อนไขว่าต้องทำตามบทบัญญั