โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 4 ราย

21 มี.ค.2567 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ในการประชุมครั้งที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ๓๑๕-๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๕ ราย และได้นำรายชื่อตังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำรายชื่อเสนอวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวุฒิสภาในคราวประชุมครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๕ ราย ต่อมามีผู้แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการนำรายชื่อเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๑ ราย สำนักงานศาลปกครองจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ให้ดำรงต่ำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
๒.นายเชิดชู รักตะบุตร
๓. นายบุญเสริม นาคสาร
๔. นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลทั้ง ๔ รายดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนิติบุคคล 'แอชตัน อโศก' ชี้ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลางไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของนิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก ไว้พิจารณา

ศาลปกครองสูงสุด กลับคำพิพากษาให้ชาวบางสะพานชนะคดีนายทุนฮุบป่าพรุแม่รำพึง

ที่ศาลปกครองสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำ

'อนุทิน' นำ รมช.-ขรก. จัดงาน 132 ปี วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย

'อนุทิน' นำข้าราชการ จัดงานครบรอบ 132 ปี วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย น้อมรำลึกและสืบสานปณิธานแห่งองค์ปฐมเสนาบดี บำบัดทุกข์บำรุงสุข