โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราช ‘ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า’ ให้พล.อ.ประยุทธ์

16 มิ.ย.2567-ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 32 ข ประกาศ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 59 คน ดังนี้

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า 1.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า 1. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 2. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา 3. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์

4. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ 5. นายอำพน กิตติอำพน 6. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 7. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

8. นายนุรักษ์ มาประณีต 9. พลอากาศเอก ธีระพล คล้ายพันธ์ 10. พลอากาศเอก พิเชษฐ นฤเบศรวชิรภักดี 11.พลอากาศเอก วัลลภ จันทร์ประเสริฐ 12. พลอากาศเอก วันชัย ฉัตรเจริญพร 13. พลอากาศเอก ชูพันธุ์ เจริญรัมย์ 14. พลเรือเอก อำไพ ชุ่มน้อย 15. พลอากาศเอก ทินกร ต๊ะมูล 16. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า 1. พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ 2.พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข 3. พลเรือเอก ธนธัช มโนพัฒนะ

4. พลเรือโท เขมวันต์ สงคราม 5. พลอากาศโท ปรัชญา พรหมบุรมย์ 6. พลอากาศโท สมยศ เติมทองไชย 7. พลเรือโท สรชัช บุญญนวฤทธิ์ 8. พลเรือโท ปิติ ต๊ะวิชัย 9. พลโท สมบัติ ธัญญะวัน 10. พลอากาศโท ชาย ดิถีเพ็ง 11. พลอากาศโท ภณ ธิติวัชรเดช 12. พลโท ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ 13. พลเรือตรี สุรชัย ก้านคำ 14. พลตรี อัทธ์ชีระ จงเจริญ 15. พลอากาศตรี พลนันท์ กระแสฉัตร 16. พลตรี อร่าม ผุยหนองโพธิ์ 17. พลเรือตรี นักรบ ใจสมัคร 18. พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ บุญอาสาสกุล 19. นายมนตรี แสนชมภู 20. นายอัชพร จารุจินดา 21. นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์ 22. นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ

นอกจากนี้ ได้พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่3  แก่ 1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ 'เศรษฐา ทวีสิน'

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยา