ครม. เห็นชอบ ร่างแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน


เพิ่มเพื่อน    

20เม.ย.64-คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน ระหว่างปี 2021-2025 ประกอบด้วย 5 ผลลัพธ์ 12 ผลผลิต และ 50 กิจกรรม ซึ่งในส่วนของ 5 ผลลัพธ์นั้น มีดังนี้ ผลลัพธ์ที่ 1 มีการพัฒนาด้านความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมถึงแนวปฎอบัติด้านการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 2.มีการเพิ่มขีดความสามารถในระดับภูมิภาคในการส่งเสริมและการประกันการเข้าถึงการศึกษา เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับเด็กหญิงและเด็กชาย รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น 3.การเพิ่มขีดความสามารถในระดับภูมิภาคด้านการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ รวมถึงการสร้างความกลมกลืนด้านการอุดมศึกษาอาเซียน 4.มีการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป และ 5.การดำเนินงานตามแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงการประสานงานการจัดกาความรู้และระบบติดตามประเมินผล 

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า ส่วนผลผลิตที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ การปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การพัฒนานโยบายการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับชาติและขีดความสามารถทางเทคนิคเพื่อประกันและสร้างโอกาสการเรียนรู้ ส่งเสริมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระบบการจัดการปฏิรูปการศึกษา และการศึกษาอาชีวศึกษา การนำภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาทั้งด้านการวางแผน การพัฒนาโครงการ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาผ่านการประกันคุณภาพการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร นวัตกรรม และการเคลื่อนย้ายแรงงาน

"อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในเรื่องต่างๆ ประเทศไทยโดยทุกหน่วยวานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการ และขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ดังนั้นเราจะนำแผนดังกล่าว มาประสานกับภารกิจที่เราขับเคลื่อนอยู่ให้การทำงานไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน"รมช.ศธ.กล่าว


อืมมมม... บางวันมันก็ฝืนจริงๆ นะ! คือเรื่องคุยน่ะ..มี อารมณ์จะคุยมันไม่มี แต่ต้องคุย เพราะอย่างนั้น จึงตกอยู่ในลักษณะ "ทุกข์เข็น"

"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"