พวกขบวนการเฟกนิวส์มีสะดุ้ง!DSIตั้งศูนย์สืบสวนฯมุ่งกวาดล้างยกก๊วน


เพิ่มเพื่อน    

2 พ.ค.64-กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าว ปรากฏมีบุคคลหรือคณะ บุคคล ได้นำเข้าข้อมูลข่าวสารสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีการบิดเบือน หรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  และยังก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน โดยในบางกรณีมีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดจาก การส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จเหล่านั้น

พ.ต.ท.กรวัชร์  ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดตั้งศูนย์สืบสวนและต่อ ต้านข่าวสารอันเป็นเท็จในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนสอบสวนตามพระราช บัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ในการพิจารณาดำเนินคดีพิเศษหรือคดีอาญาอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดี พิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวรัศมี สีตลวรางค์ ผู้อำนวยการส่วนคดี เทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 เป็นเลขานุการศูนย์ฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

โดย คณะทำงานประจำศูนย์ฯ จะดำเนินการภายใต้กรอบภารกิจ ดังนี้ (1) สืบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาว่ามีบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมกันเป็นขบวนการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอม ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน อันอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดกฎหมายที่เป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น หรือไม่ อย่าง ไร  (2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการสืบสวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงรายงานให้กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นข้อมูลและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ  (3) สนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนให้หน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และประสานข้อมูลกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand)

 


สนุกเขาละ "กทม.กับสาธารณสุข" จับชาวบ้านที่ "รอเงก" เป็นเดิมพัน แล้ว "ยักเงี่ยงใส่กัน" ด้วยปัญหาวัคซีน "ขาดตอน"!

ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"