ฉีดวัคซีน..เอาที่สบายใจ (3) ข้อควรรู้ 'ฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อ'


เพิ่มเพื่อน    

 

ฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อ

ตามหลักการควบคุมโรค วัคซีนที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่สามารถป้องกันความสูญเสียทางสุขภาพ จากการติดเชื้อ ตั้งแต่ลดโอกาสติดเชื้อ การเจ็บป่วย การเสียชีวิตของผู้ได้รับวัคซีน และลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ จากผู้ได้รับวัคซีนไปยังบุคคลอื่น  ในปัจจุบันข้อมูลการศึกษาวิจัย ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดสิบเก้า ยังมีจำกัด โดยการศึกษาส่วนใหญ่ มุ่งเน้นไปที่ความสามารถ ในการลดโอกาสการเจ็บป่วย และเสียชีวิตเป็นสำคัญ 

อย่างไรก็ตาม เริ่มมีการศึกษาผลของวัคซีนในการลดการติดเชื้อ และแพร่เชื้อทยอยเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสิทธิภาพต่อเชื้อกลายพันธุ์ อีกไม่นานนี้ เราอาจได้ทราบว่า วัคซีนสามารถลดการติดเชื้อและการแพร่เชื้อได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะนำไปสู่ความหวังสำคัญคือ การเปิดประเทศอีกครั้ง 

จากข้อมูลปัจจุบันสรุปได้ว่า ผู้ถูกฉีดวัคซีน ยังมีโอกาสรับเชื้อ มีโอกาสป่วย และมีโอกาสแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้ ขณะที่ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งในสังคม ที่ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ ดังนั้นจึงเป็น ความจำเป็น ที่ทุกคน ไม่ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ จะต้องคงมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ต่อไป ทั้งการสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และหมั่นล้างมือ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคติดต่อ ทางเดินหายใจอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ไข้หวัดใหญ่ และวัณโรค

 


การรับรองประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยของวัคซีน 

วัคซีนโควิด-19  ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทุกชนิด จะต้องผ่านเกณฑ์ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ขององค์การอนามัยโลก และวัคซีนที่จะใช้ในประเทศไทย ผ่านการรับรองโดยสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา โดยต้องผ่านการทดสอบอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การทดสอบในห้องปฏิบัติการ การทดสอบในสัตว์ทดลอง รวมถึงการทดสอบในมนุษย์ทั้งสามระยะ 

เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การปรับตารางการให้วัคซีนที่เหมาะสม ประสิทธิภาพในการป้องกันโรค และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะพิจารณา ผลการวิจัยทดสอบตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิต สถานที่ผลิตวัคซีน และการตรวจคุณภาพวัคซีน เพื่อรับรองรุ่นการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัคซีน ในหลายสาขา ก่อนพิจารณาขึ้นทะเบียนอนุญาต ให้นำมาใช้ในประเทศได้ เมื่อมีการใช้ในประเทศแล้ว กระทรวงสาธารณสุข ยังต้องทำหน้าที่กำกับดูแลความถูกต้อง ในการขนส่ง และเก็บรักษาวัคซีน การฉีดวัคซีนให้ถูกต้อง การติดตามข้อมูลความปลอดภัย และอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังการได้รับวัคซีน แม้ว่าในปัจจุบัน การรับรองให้ใช้วัคซีน จะเป็นแบบมีเงื่อนไขในภาวะฉุกเฉิน รัฐบาลด้านกดำเนินการจัดหา และบริหารจัดการวัคซีนโควิดสิบเก้าอย่างรอบคอบ แข่งกับเวลา แต่ยังต้องยึดหลักมาตรฐานความปลอดภัย และประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ

ที่มา   คู่มือวัคซีน สู้โควิด ฉบับประชาชน ที่จัดทำขึ้นโดย กระทรวงสาธารณสุข , องค์การอนามัยโลก , ยูนิเชฟ , สสส.

อ่านเพิ่มเติม 

ฉีดวัคซีน..เอาที่สบายใจ (2) วัคซีนต่างชนิดมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่างกันหรือไม่

ฉีดวัคซีน..เอาที่สบายใจ (1) รู้จักวัคซีนโควิด


การที่ "ไต้หวัน" ตกอยู่ในสภาพ "เศรษฐีขาดไฟ" เป็นกรณีศึกษาด้าน "สะท้อนคิด" คือ โควิดมารอบแรก ไต้หวันสยบราบคาบ

๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"
เมื่อ"มั่นใจ"ก็ไปท่องเที่ยว