ครม.เห็นชอบร่างพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์


เพิ่มเพื่อน    

11 พ.ค.64 - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพิ่มช่องทางโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากทางหนังสือพิมพ์ การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การเรียกประชุมกรรมการ และการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy) 

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น ได้แก่ 1. การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทสามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ 2. บริษัท/คณะกรรมการสามารถส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

3. การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องอยู่ภายในราชอาณาจักร และกำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท 4. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการเรียกประชุมกรรมการ  5. ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับ กรณีที่คณะกรรมการเรียกประชุม  และ 6. มอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ 

นายอนุชา กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะเป็นผลบวกต่อการดำเนินธุรกิจ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทมหาชนจำกัด ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสอดคล้องต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วย