ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาส่งเสริม SME ปรับตัวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล


เพิ่มเพื่อน    

11 พ.ค.64 - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่... พ.ศ.) (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจ้างทำหรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (Software) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2565

“ร่างพระราชกฤษฎีกา ฯ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มศักยภาพในการดำเนินกิจการและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (Software) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูล ในการกำหนดมาตรการหรือกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย” นายอนุชา กล่าว 


อืมมมม... บางวันมันก็ฝืนจริงๆ นะ! คือเรื่องคุยน่ะ..มี อารมณ์จะคุยมันไม่มี แต่ต้องคุย เพราะอย่างนั้น จึงตกอยู่ในลักษณะ "ทุกข์เข็น"

"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"