ชงพรบ.งบ65 สภาถก31พค. วาระแรก3วัน


เพิ่มเพื่อน    

  ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท คาดเข้าสภาวาระแรก 31 พ.ค.นี้ "อนุชา" แย้มวางยุทธศาสตร์จัดสรรการใช้งบ 6 ด้าน "วิปรัฐบาล" เตรียมหารือ 4 ฝ่าย เปิดสภาชงถก พ.ร.บ.งบฯ 3 วัน

    ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 พ.ค.นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในวาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.64 โดยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 185,962.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.66 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีประมาณการรายได้สุทธิ จำนวน 2,400,000 ล้านบาท และกำหนดวงเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 700,000 ล้านบาท ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในกรอบสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด
    นายอนุชากล่าวว่า กรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจํานวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณที่กําหนดไว้ สํานักงบประมาณได้เสนอมาตรการดังกล่าวต่อ ครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 มี.ค.64 โดยการเพิ่มแหล่งเงินลงทุนของประเทศในช่องทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ 1.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 2.การลงทุนของหน่วยงานในกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (THAILAND FUTURE FUND) และ 3.การใช้เงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ 2548 ทั้งนี้ สํานักงบประมาณได้จัดทําคําชี้แจง เหตุผลความจําเป็นของมาตรการดังกล่าว และจะได้จัดทําคําแถลงต่อรัฐสภาต่อไป
    นายอนุชากล่าวว่า สำหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครอบคลุม 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งรายการค่าดำเนินการภาครัฐ และงบประมาณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
    ขณะที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ในวันที่ 14 พ.ค.นี้ เวลา 10.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้นัดหมายประชุม 4 ฝ่าย ประกอบด้วย วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน วิปวุฒิสภา และตัวแทนของรัฐบาล เพื่อหารือถึงการบรรจุระเบียบวาระในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญวันที่ 22 พ.ค.นี้ โดยมีร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับเตรียมจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา เช่น ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ, ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560, ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมายและร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นต้น
    "ในฐานะวิปรัฐบาล จะเสนอแนวทางการบรรจุระเบียบวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระที่คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณายาวประมาณ 3 วัน ให้มีความต่อเนื่อง เช่น อาจเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้บรรจุเข้าสู่ที่ประชุมวันที่ 9-11 มิ.ย.นี้" ประธานวิปรัฐบาลระบุ.

 

 


อืมมมม... บางวันมันก็ฝืนจริงๆ นะ! คือเรื่องคุยน่ะ..มี อารมณ์จะคุยมันไม่มี แต่ต้องคุย เพราะอย่างนั้น จึงตกอยู่ในลักษณะ "ทุกข์เข็น"

"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"