โปรดเกล้าฯ3เก้าอี้ใหญ่ ‘กสม.-ผู้ตรวจการ-ก.อ.’


เพิ่มเพื่อน    

 “ในหลวง” โปรดเกล้าฯ 3  ตำแหน่งสำคัญ “พรประไพ กาญจนรินทร์” นั่งประธาน กสม. “สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต” รั้งเก้าอี้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ “พชร ยุติธรรมดำรง” ประธาน ก.อ.

    เมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 พ.ค. ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งสำคัญๆ หลายตำแหน่ง ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ประกอบด้วย ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีเนื้อหาว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน ลงวันที่ 20 พ.ย.2558 ต่อมาเมื่อพระ?ราชบัญญัติ?ประกอบ?รัฐธรรมนูญ? (พ.ร.ป.)? ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2560 มีผลใช้บังคับเป็นเหตุให้ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามประกาศดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง แต่ให้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่นั้น บัดนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่วุฒิสภาและวุฒิสภา ได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กสม.จำนวน 6 คน และผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน กสม.แล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ เป็นประธาน กสม., นางปรีดา คงแป้น, นายสุชาติ เศรษฐมาลินี, น.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์, น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เป็น กสม. ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. เป็นต้นไป
มีรายงานว่า ผู้ได้รับแต่งตั้ง กสม.จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 31 พ.ค.นี้ โดย กสม.ชุดนี้ถือเป็นชุดที่ 4 แต่กว่า สนช.และวุฒิสภาจะมีมติเห็นชอบทั้ง 6 คน ต้องผ่านการสรรหาถึง 4 รอบในเวลา 3 ปี นับแต่ปี 2561 และยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ส.ว.อีก 1 คน  โดย น.ส.พรประไพนั้นก่อนเกษียณอายุราชการ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
    ขณะเดียวกัน ยังมีประกาศแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน และเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 18 พ.ย.2557 และประกาศลงวันที่ 18 พ.ย. 2561 นั้น ต่อมา พล.อ.วิทวัสได้พ้นตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ บัดนี้ ส.ว.ได้ให้ความเห็นชอบนายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดินที่เหลืออยู่ได้ประชุมกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมศักดิ์เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน   นายอิสสรีย์เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มีรายงานว่า นายสมศักดิ์และนายอิสสรีย์จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 31 พ.ค. ส่วนตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินอีก 1 ตำแหน่งนั้น ส.ว.อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา
ต่อมามีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอัยการ ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.2562 ซึ่งนายอรรถพลดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว และสำนักงานอัยการสูงสุดได้เลือกประธาน ก.อ.คนใหม่คือ นายพชร ยุติธรรมดำรง จึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพชรเป็นประธาน ก.อ. ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.แล้ว.

 


วันนี้…“วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ๖๙ พรรษา“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาล ที่ ๑๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"