กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมห่วงใยบุคลากรทำประกันโควิด19 ให้ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา COVID-19 ซึ่งให้ความคุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน จาก นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด เป็นผู้มอบ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของ
COVID -19

 

โดยนายสุรชัย กล่าวย้ำว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 มีความรุนแรงและกระจายอยู่รอบพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ทั้งการให้บุคลากร WFH และมาปฏิบัติงานที่กรมตามความจำเป็น กำหนดจุดคัดกรองบุคคลเข้า - ออกในอาคาร ให้บริการเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย
 

ซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แจกให้บุคลากรได้ใช้อย่างทั่วถึง  ตลอดจนผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยบุคลากร จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมทำประกันภัยคุ้มครองให้แก่บุคลากร ที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงสนับสนุนการทำประกันภัยคุ้มครองโควิด - 19 ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 620 คน โดยได้เลือกใช้ความคุ้มครองประกันภัยของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ซึ่งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต/ภาวะโคม่าเนื่องจากโรคติดเชื้อโควิด19และผลประโยชน์กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด - 19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมทุกคน โดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ ยังเป็นไปตามนโยบายของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเข้มงวด โดยกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ให้สอดคล้องกับโรคติดเชื่อไวรัสฌควิด19 โดยให้บุคลากรปฎิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work From Home) อย่างน้อยร้อยะ 95 ต่อเนื่องไปอีก 14 วัน โดยจะต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

 

นอกจากนี้จากสถานการณ์โควิด - 19 ในขณะนี้ยังเน้นย้ำบุคลากรทุกคนว่า แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วการดำเนินชีวิตยังต้องมีมาตรการตามที่ ศบค. แนะนำคือการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น