กลุ่มประชาชนคนไทย ร้องนายกฯยกเลิกข้อ 11 พรก.ฉุกเฉิน ชี้ขัดหลักเสรีภาพตามรธน.


เพิ่มเพื่อน    

13 ก.ค.64 - ที่บริเวณประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มประชาชนคนไทยโดยนายพิชิต ไชยมงคล ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขมาตราการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 27 ข้อ 11 โดย ยื่นหนังสือดังกล่าวทางช่องทางสื่อสารตู้ปณ. เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 ระบาด

โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศ ข้อกำหนดออก ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 27 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศณวันที่ 10 กรกฎาคม 64 นั้น ปรากฎว่า ตามข้อกำหนดดังกล่าวมีการรวมเอาการเสนอข่าวหรือการทำให้เกิดการแพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว โดยข้อกำหนดดังกล่าว กำหนดไว้ในข้อ 11 ว่า "มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินการเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั่วราชอาณาจักรนั้นเป็นความผิดตามมาตรา9 (3) แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548" 

โดยมีความผิดตามมาตรา 9 (3) ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั้น เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ เป็นการขัดต่อหลักการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

ดังนั้นโดยหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 มาตรา 25,34,36 ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยขอยื่นหนังสือฉบับนี้ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ท่านยกเลิกหรือแก้ไขมาตรการตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 27 ข้อ 11 โดยตัดข้อความ "มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว" ออกเสีย


ช่วงนี้.... ผมเป็นห่วง "โรคเครียดลงกระเพาะ" พวก "อิจฉาชน" จังเลย "กระอักเลือดตาย" เอาง่ายๆ นะ เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน!

ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?