สศร.จัดงบอุดหนุนให้ศิลปินปั้นโครงการยกระดับศิลปะร่วมสมัย


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     วันที่ 21 ก.ค. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนให้ศิลปิน ผู้มีความสามารถด้านงานศิลปะร่วมสมัย ได้จัดทำโครงการที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการยกระดับผลงานศิลปะร่วมสมัยของประเทศให้แพร่หลาย  โดยมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์สมควรได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการศิลปินซ่อมสร้างสังคม "21 ปี สินสมุทรร้องทุกข์"โดย นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง 2. โครงการละครออนไลน์เรื่อง "สมหมายกับสายสมรและคำวิงวอนต่อโควิดสิบเก้า"โดย นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ 3.โครงการวาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ โดย ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ 4.โครงการภาพถ่ายชุดบทกวี นิราศร่วมสมัย ฉบับที่ 17 โดย นายกรกฤช เจียรพินิจนันท์ 5.โครงการ "ตามรอยเท้าพ่อ : สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ" ผศ.ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล 6.โครงการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี บทเพลงร่วมสมัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลเพลง โดย นายปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ 7.โครงการหนังสือเสียง : เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง โดยนายโกมุท คงเทศ และ 8.โครงการ "เทศกาลการแสดงออนไลน์ : สู้วิกฤต คืนชีวิต" โดย นางสาวอริสรา แก้วม่วง

         นายวรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2563 กล่าวว่า ได้รับเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4 จาก สศร. โดยตนพร้อมกับนายมานพ มีจำรัส ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงปี 2548 ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมัย ชื่อชุด "Feel The space" ซึ่งเป็นการแสดงบูรณาการศาสตร์ด้านวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง มาใช้ร่วมกันในพื้นที่เฉพาะ ที่ไม่ใช่แค่เพียงในโรงละคร และเมื่อจัดงานเสร็จก็ยังเหลือร่องรอยศิลปะการจัดวางและสื่อผสม ในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาชมในภายหลัง ทั้งนี้ การแสดงดังกล่าว จะเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ Galleries Night 2021 ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่ศิลปินศิลปาธรได้แสดงผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้และเข้าถึงผลงานศิลปะร่วมสมัยได้กว้างขึ้น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการยอมรับในความหลากหลายรูปแบบของงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้แก่ เยาวชน นิสิต และประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เพื่อพัฒนาผลงานสู่ระดับสากล         รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายองค์กรด้านวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติด้วย


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"