คกก.กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เห็นชอบ 7 สาชาอาชีพ ประเทศต้องการเร่งด่วน


เพิ่มเพื่อน    

 

21ก.ค.64-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่มี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตรการฝึกอบรม ของสถานศึกษานำร่อง 8 วิทยาลัย และสถานประกอบการ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานระบบราง , โลจิสติกส์และซัพพลายเชน , หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ,ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน , อาหาร และเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ , และแม่พิมพ์ ซึ่งนอกจากปรับปรุงหลักสูตรแล้วจะมีการเติมประสบการณ์ของนักศึกษาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีวุฒิการศึกษาและทักษะอาชีพที่แท้จริง ทันสมัยตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้หากเรื่องใดที่เรียนมาแล้วก็เปิดให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ด้วย

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า หลังจากนี้สถานศึกษานำร่อง 8 วิทยาลัยที่เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ CVM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นำร่องสาขาโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบราง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำร่องสาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นำร่องสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด นำร่องสาขาปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำร่องสาขาอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี นำร่องสาขาเกษตร วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี นำร่องสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นำร่องสาขาแม่พิมพ์/เครื่องมือทางการแพทย์ จะต้องไปขับเคลื่อนต่อโดยปรับปรุงหลักสูตรของตนเองและขยายผลไปยังวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ CVM อีก 17 แห่ง และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ที่เป็น node 17 แห่ง ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง 42 สาขาวิชา/สาขางาน

ทั้งนี้  การเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน กับ มาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สกศ. กับ สอศ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน ภายใต้ ‘แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 ’ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
"เชื่อว่าแผนนี้จะสอดคล้องกับนโยบายของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ในการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ  ซึ่ง สกศ.เปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ” เลขาฯ สกศ.กล่าว

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"