จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"


เพิ่มเพื่อน    

"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ดังใหญ่ในรอบ ๑๐๐ กว่าปี
    ไม่ใช่ "ดัง" ด้วยวิชาการ
    แต่ "ดัง" ด้วยถูก "องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ" ควบคุมอำนาจบริหารจาก "คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย" ได้เบ็ดเสร็จแล้ว
    ในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ "ทุกคณะ" ทางออนไลน์ เมื่อ ๒๐ ก.ค. ยอมให้ "องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ" เชิญผู้ต้องหาคดี ม.๑๑๒ 
    ทั้ง ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์, เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์ และรุ้ง ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล มาอบรมสั่งสอนคณาจารย์ 
    และมอบหลักการ แนวคิด-มุมมองใหม่ต่อนิสิตใหม่ ให้พึงมี-พึงแสดงออก ต่อมหาวิทยาลัยจากนี้ไป
    เป็นข่าวคราวไปแล้วแต่วาน...
    แต่ที่ดูเหมือนองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จะพึงพอใจมาก ถึงขั้นนำบางช่วง "ปฐมนิเทศเพนกวิน" เป็นไฮไลต์ ลงทวิตเตอร์องค์การฯ 
    "นิสิตนักศึกษาคือประชากรส่วนมาก ดังนั้นเสียงของนิสิตจึงต้องดังที่สุด....
    เพราะมีเราเข้าเรียน มันจึงมีมหาวิทยาลัยอยู่"
    "การแจกค_ยเป็นเครื่องรับประกันว่า
    เราเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่แค่ผู้เช่า"
    “เป็นหน้าที่ในฐานะพลเมืองของเรา ที่เราจะแจกค_ยเพื่อเป็นการตรวจสอบผู้บริหาร...หรือใครก็ตามที่ใช้เงินของเรา ใช้ อำนาจเหนือเรา ในนามเรา”
    “ยังคงรอคอยวันที่ชาวสามย่านจะไม่ต้องใส่ชุดนิสิตกันทั้งมหาวิทยาลัยนะครับผม”
    นี่เฉพาะบางช่วงที่ผมเห็นว่า "ดีงามจามจุรี" เป็นศรีจุฬาฯ เท่าที่จะยกมาให้ดูตัวอย่างได้
    เหตุที่ยก เพราะต่อมา เมื่อวาน (๒๒ ก.ค.๖๔) อ่าน "สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" แถลงการณ์จากเพจ Roundtable Thailand 
    ก็เพื่อให้ได้ทราบท่าที-แนวคิด-แนวปฏิบัติของคณะบริหารจุฬาฯ จึงนำมาลงต่อให้ได้อ่านกัน ดังนี้
    ..............................
    สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
    เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับ ให้ข้อมูลความรู้ และสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันแก่นิสิตใหม่ 
    และองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.) ได้ใช้โอกาสนี้เปิดคลิปวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาที่ใช้รูปแบบการสื่อสารที่รุนแรงและมีคำหยาบคายดังที่ปรากฏในสื่อต่างๆ นั้น
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกเสียใจในความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง 
    และขอชี้แจงว่า....
    มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโดยยึดหลักการและส่งเสริมให้นิสิตมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
    และการแสดงออกบนพื้นฐานของการให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งไม่กระทำการอันผิดกฎหมาย
    มหาวิทยาลัยขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ..........
    ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในปีนี้สำนักบริหารกิจการนิสิตได้ดำเนินการร่วมกับ อบจ. และได้เตรียมการมาตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
    โดยตลอดระยะเวลาเตรียมงานได้มีการประชุมประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง 
    อย่างไรก็ตาม อบจ.มิได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบถึงแผนในการนำเสนอวีดิทัศน์ข้างต้นแต่อย่างใด 
    และได้ดำเนินการดังกล่าวเอง โดยไม่ผ่านการพิจารณาร่วมกัน ซึ่งขัดกับมารยาทของการร่วมดำเนินงานที่ดี 
    นอกจากนั้น เนื้อหาของคลิปวีดิทัศน์ที่ใช้ความรุนแรงหยาบคายและอาจขัดกับหลักกฎหมายนั้น 
    มหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จึงขอตำหนิการกระทำดังกล่าว 
    และจะได้ดำเนินการอบรมพัฒนานิสิตและพิจารณาเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป
    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่า 
    เห็นด้วยกับการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ถ้อยคำหยาบคาย หรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
    แสดงความก้าวร้าวหรือบังคับกดดันผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่แสดงความคิดเห็น 
    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยใคร่ขออภัยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน 
    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิสิตใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศที่ได้รับการกระทำที่ไม่เหมาะสม 
    โดยมหาวิทยาลัยจะได้กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตอย่างใกล้ชิดในอนาคตอย่างระมัดระวังมากขึ้น
    .........................
    เป็นไงครับ แถลงการณ์ผู้บริหาร อ่านแล้วให้รู้สึกอย่างไร ทั้งคนเคยเป็น "นิสิตเก่า" และคนที่ไม่ได้คลอดมาจากเบ้าหลอมจุฬาฯ?
    และมองเห็นอะไรในคำแถลงนั้นบ้าง?
    -มหาวิทยาลัยเสียใจ 
    -ตำหนิการกระทำนั้น
    -ขออภัยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
    -จะอบรมพัฒนานิสิต
    -จะดำเนินการทางวินัย
    -จะกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตอย่างใกล้ชิดในอนาคตอย่างระมัดระวังมากขึ้น
    ดูด้านทัศนคติมหาวิทยาลัยต่อเรื่องนี้บ้าง เขาบอกว่า
    -มหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยยึดหลักการและส่งเสริมให้นิสิตมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ
    -งานนี้่สำนักบริหารกิจการนิสิตดำเนินการร่วมกับ อบจ. และได้เตรียมการมาตั้งแต่วันที่ ๑๔ พ.ค.
    -ประชุมประสานงานกันต่อเนื่อง 
    -แต่ อบจ.มิได้แจ้งให้ทราบถึงแผนในการนำเสนอวีดิทัศน์ ดำเนินการเอง โดยไม่ผ่านการพิจารณา
    และมหาวิทยาลัยย้ำ.....
    -เห็นด้วยกับการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ถ้อยคำหยาบคาย หรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
    จากประเด็นหลักในคำแถลงมหาวิทยาลัย ท่านใดเห็นว่า ทั้งหมดนี้ สะท้อนความจริงใจและให้ความน่าเชื่อถือได้บ้าง? 
    และบ่มเพาะนิสิตได้ตรงตามคติพจน์จุฬาฯ ที่ว่า "ความรู้คู่คุณธรรม" บ้าง?
    และที่ว่า "เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน"?
    -ความรู้คู่คุณธรรม
    -เกียรติจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน
    ผู้บริหารตอบซิว่า
    "การส่งเสริมให้นิสิตมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น" ที่มหาวิทยาลัยส่งเสริม จนผลิดอกออกผลวันนี้ นั้น
    ว่าประกอบด้วยคุณธรรมและเกียรติจุฬาฯ แล้วหรือ?
    ถ้าบอกว่าใช่....
    ก็ภูมิใจด้วยกับคณะบริหารและคณาจารย์จุฬาฯ ที่ผลิตบัณฑิตให้มีเสรีภาพไร้กรอบ จนจิกหัวด่าคณาจารย์ เสิบสานถึงขั้นล้มล้าง "ทุกสถาบัน" ได้สมเกียรติจุฬาฯ
    "เบ้า" เป็นแบบไหน ที่ "หลอมออกมา" ก็แบบนั้น
    นี่คือเบ้า "จุฬาฯ" วันนี้!?

คนปลายซอย


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"