มท.2มอบโฉนด50แปลง


เพิ่มเพื่อน    

  มท.2 ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม มอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินแก่ราษฎร 50 แปลง ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจด่านหน้าสู้ภัยโควิด

    วันที่ 29 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มหาดไทย) ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" จำนวน 50 แปลง ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกชาดหมู่ 4 บ้านนาข่า ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานผู้แทนราษฎรคนที่สอง/ส.ส.นครพนมเขต 1 พรรคภูมิใจไทย, นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายสุวิทย์ จันทร์หวร, นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตลอดจนนายอำเภอบ้านแพง นายอำเภอท่าอุเทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าพนักงานที่ดินให้การต้อนรับ
    นายนพดล นิกรแสน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม กล่าวต่อประธานว่า ในปีงบประมาณ 2564 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน“ โดยได้ดำเนินการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร ตามโครงการเดินสำรวจและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายจำนวน 4,284 แปลง โดยใช้สายสำรวจจังหวัดนครพนม 3 สายสำรวจ มุกดาหาร 2 สายสำรวจ และสกลนคร 1 สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย และโฉนดที่ดินที่นำมามอบในวันนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ต.หนองแวง จำนวน 50 แปลง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีหลักฐานรับรองสิทธิ และได้มีการกันเขตป่าไม้ เขต ส.ป.ก. พร้อมตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ชัดเจนแล้ว พบว่าราษฎรมีการทำประโยชน์เป็นที่นาโดยประมาณ 270 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวน 27,032,500 บาท ซึ่งได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี
    ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า การออกโฉนดในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร ตามโครงการเดินสำรวจและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน โดยกรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการออกโฉนด ซึ่งขณะนี้มีโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จพร้อมที่จะมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ว วันนี้จึงเป็นวันดีที่น่าชื่นชมอีกวันหนึ่ง ที่พี่น้องประชาชนหลายครอบครัวได้มีโอกาสสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคง ด้วยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากราชการ เพื่อนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต สามารถนำไปประกอบพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ
    “ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโฉนดที่ดินทุกท่าน และขอเรียนว่าโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิที่มีความสำคัญมาก มีประโยชน์ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งนับวันที่ดินจะหายากขึ้นและมีราคาสูง ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนรักหวงแหนที่ดินของตน อย่านำไปจำหน่าย ถ่าย โอนโดยไม่จำเป็น อีกทั้งขอให้รักษาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิที่สำคัญไว้ให้ดี อย่าให้สูญหาย หรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์ หรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประการใด ท่านสามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินทุกแห่ง สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน และที่ดินของท่านสามารถออกโฉนดได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรมที่ดิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจะรีบดำเนินการให้พี่น้องประชาชนต่อไป”
    หลังจากมอบโฉนดที่ดินแก่ราษฎรบ้านโคกชาดหมู่ 4 บ้านนาข่า ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เรียบร้อยแล้ว นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคโควิด พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามมณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนครเป็นลำดับต่อไป
    ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม “มท.2” นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงพยาบาลสนาม 1 (ศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหาร) และ โรงพยาบาลสนาม 2 (อาคาร 250 ปี มุกดาหาร) พร้อมได้มอบหน้ากากอนามัย และชุด PPE แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด พร้อมส่งผู้ป่วยโควิดจำนวน 2 คนสุดท้ายของโรงพยาบาลสนาม 2 (อาคาร250 ปี มุกดาหาร) กลับบ้าน และกล่าวให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่กำลังรักษาตัวอยู่ด้วย
    ทั้งนี้ “มท.2” นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ไปราชการ 7 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ และมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ตามที่เสนอข่าวในข้างต้น.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"