'บิ๊กตู่'ถกหัวหน้าส่วนราชการ 'สลน.'โชว์ผลงานนายกฯในรอบปี


เพิ่มเพื่อน    

20 ก.ย. 64 - เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์​ โดยในที่ประชุม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำเสนอรายงานภารกิจสำคัญและสรุปผลงานสำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ในรอบปีงบประมาณ 2563 เป็นคลิปวิดีโอ “ผลงานในรอบปีงบประมาณของนายกรัฐมนตรี” ความยาว 9.58 นาที ดังนี้

1.สนองนโยบายนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และความเดือดร้อนของประชาชน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สลน. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 

2.ขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการสนองข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการบริหารราชการในบริบทแห่งวิถีใหม่ และการทำงานในยุค New Normal พร้อมรับ Next Normal อาทิ การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนายกรัฐมนตรีสามารถบริหารติดตามสถานการณ์ รูปแบบ Anywhere, Anytime

3. ภารกิจด้านการต่างประเทศ มีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่เกื้อหนุนนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศและการหารือทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญผ่านระบบการประชุมทางไกล การทวิภาคีทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำต่างประเทศและต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่แสดงความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมคาระนายกรัฐมนตรี 

4.ฟื้นฟูบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาทิ การจัดกำหนดการตรวจความพร้อมของโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ / สมุย พลัส โมเดล

5.ประสานภารกิจนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐาน การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ โดยในปี 2564 ได้จัดการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับการขนส่งและการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ ติดตามการวางแผนบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประสานผลงานเด่นของส่วนราชการ เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล

6.ติดตามขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการจัดทำรายงานผลงานรัฐบาลประจำปี และกำลังเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยในการทำงานของ สลน. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง - Citizen Centered เชื่อมโยงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชน สู่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี 

7.เชื่อมโยงฝ่ายบริหารกับรัฐสภา สลน. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือ วิปรัฐบาล พัฒนาระบบสารสนเทศ อาทิ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถามและข้อปรึกษาขอถาม/สส สว. และโครงการพัฒนาระบบคิดตามการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

และ8.สร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านการใช้สื่อในรูปแบบที่กระชับ ฉับไว เข้าใจง่าย ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ อาทิ การถ่ายทอดสด (Live) การสื่อสารผ่าน Facebook Page ไทยคู่ฟ้า Podcast/ Line Official Account และการนำเสนอด้วย Infographic ที่น่าสนใจ

โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น “องค์กรที่มีสมรรถนะสูง” และยึดมั่นบทบาทในการสานพลังของสังคมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เป็นหัวใจสำคัญที่จะพาเราก้าวผ่านวิกฤติของชาติ และสามารถนำพาประเทศไทยไปสู่การวางรากฐานเพื่ออนาคตอันมั่นคงของลูกหลานเยาวชนไทย ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"