สิงห์ชัย-อัยการสูงสุดคนใหม่ ส่งสารถึง อัยการทั่วประเทศ อำนวยความยุติธรรมสร้างความเสมอภาคเชิงรุก


เพิ่มเพื่อน    

1 ต.ค.64 - นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด ซึ่งเข้าดำรงตำเเหน่งวันเเรก ได้สารอัยการสูงสุดถึงบุคลากรภายในสำนักงานอัยการสูงสุดความว่า ผมรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
 
สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เราทั้งหมดมีความเชื่อร่วมกันว่าความยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค  ในโอกาสที่ผมเข้ารับตำแหน่งอัยการสูงสุดนับจากนี้แนวทางสำคัญในการบริหารราชการ คือ การนำกฎหมายและเทคโนโลยีที่เหมาะสมปรับเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติงานให้ทันกับ โลกสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อกระบวนการยุติธรรมวิถีใหม่ ในการอำนวยความยุติธรรมและความเสมอภาคให้เกิดขึ้นเป็นยุติธรรมเชิงรุก ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนงานด้านกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมแก่บุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวมให้เป็นที่พึ่งแห่งความยุติธรรม ร่วมใจกันสู่เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 
วัฒนธรรมองค์กรอัยการที่เราปฏิบัติร่วมกันมาเป็นเวลานาน คือ ความเป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมมือร่วมใจ ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากความร่วมมือร่วมใจของเรานั้น ยึดมั่นตามภารกิจขององค์กรด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นและได้รับศรัทธาเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานอัยการสูงสุดให้เป็นองค์กรคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณธรรม บังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน
 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดทั่วโลก ส่งผลให้สำนักงานอัยการสูงสุดต้องปรับรูปแบบการปฏิบัติงานไปจากเดิมโดยสร้างวิถีใหม่ (New Normal)  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้องค์กรสามารถทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ  ด้วยเหตุดังกล่าว ผมและคณะผู้บริหารมีความประสงค์จะรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน เพื่อจะได้นำข้อมูลมาพัฒนางานของสำนักงานอัยการสูงสุดให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อันจะนำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึง ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและสังคมที่มีต่อสำนักงานอัยการสูงสุด  โอกาสนี้ ผมจึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยร่วม แสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ QR CODE ที่แนบมานี้ส่งไปยังสำนักนโยบายอัยการสูงสุด สำนักงานบริหารและสนับสนุนงานอัยการสูงสุด ภายในวันที่  7 ต.ค.64  ภายใต้เป้าหมายร่วมกันของพวกเราในการเป็น  องค์กรนำในการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายสิงห์ชัย เป็นอัยการสูงสุดคนที่ 16 รับตำเเหน่งต่อจากนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ เเละมีวาระดำรงตำเเหน่งบริหาร 1 ปี


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"