ศรีสุวรรณร้องปปช.ฟัน'สมคิด'ฝ่ามาตรา127 ส่อผลประโยชน์ทับซ้อน


เพิ่มเพื่อน    

4 ต.ค. 64 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นนทบุรี เมื่อเวลา 10.00 น.  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวนสอบสวนกรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งไปแล้วและความเป็นรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ตามความในมาตรา170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 แล้ว แต่ทำไมจึงไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทเอกชนได้ทั้ง ๆ ที่ยังไม่พ้นระยะ 2 ปีตามที่กฎหมายกำหนด
           
ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ปช. ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 เรื่องกำหนดตำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ภายในสองปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
   
แต่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตแม่ทัพ ครม.เศรษฐกิจ หลังจากขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2563  แต่กลับปรากฎไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ซึ่งยังไม่พ้นจากระยะเวลา 2 ปีนับแต่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ดังนั้นการกระทำดังกล่าวจึงอาจไม่เป็นไปตามมาตรา127 ประกอบ มาตรา 126 (4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 อันอาจถือได้ว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่
            
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำความพร้อมหลักฐานมายื่นร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรา127 ข้างต้นหรือไม่ หาก ป.ป.ช.วินิจฉัยว่าฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 170 แห่ง พรบ.ป.ป.ช.2561 ต่อไป.

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"