กลุ่มสหพันธ์ นศ.แพทย์ฯ ยื่น7ข้อ เดินสาย3กระทรวง 'อว.-ศธ.-สธ.'พิจารณาการจัดสรรและฉีดวัคซีนโควิด


เพิ่มเพื่อน    

19 ต.ค.64 - เมื่อเวลา 13.30 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียน เรื่อง ข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่อการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ถึงนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงเลขรับ 3004

โดยตัวแทนกลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนรวมถึงระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน ทั้งการเรียนปรับเป็นแบบออนไลน์ การฝึกปฏิบัติงานและการทําปฏิบัติการต้องถูกงดหรือปรับเปลี่ยน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง รวมถึงยังมีนักเรียนนักศึกษาบางส่วน ที่ขาดปัจจัยที่จําเป็นต่อการเรียนออนไลน์ ทําให้โดยภาพรวมแล้วการเรียนออนไลน์ขาดประสิทธิภาพอย่างมาก ซึ่งเมื่อนักเรียนและนิสิต นักศึกษาจบการศึกษาจากระบบที่ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ประชากรวัยทํางานรุ่นใหม่ที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ มีคุณภาพด้อยกว่าที่ควรจะเป็น


ด้วย ดังนั้น ทางกลุ่มของตนซึ่งเป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์ จากโรงเรียนแพทย์ทั้ง 24 สถาบันทั่วประเทศ จึงขอยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของศธ.ดังนี้  1.ขอเรียกร้องให้เร่งนําเข้าวัคซีนประสิทธิภาพสูงที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ เข้ามาในประเทศไทยโดยอ้างอิงตามหลักฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้รับการยอมรับในระดับสากลให้ได้ จํานวนมากพอที่จะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) 2.ขอเรียกร้องให้กระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึง และโปร่งใสตรวจสอบได้ 3.ขอเรียกร้องให้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติงานหรือการทําปฏิบัติการ ที่จําเป็นต่อหลักสูตรในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี รวมถึงนักเรียนอาชีวศึกษา 4.ขอเสนอแนะให้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเช่นครูอาจารย์นักการภารโรง เป็นต้น เพื่อให้สถานศึกษาสามารถเปิดทําการได้อย่างปลอดภัย 


5.ขอเสนอแนะให้ระงับการกระจายวัคซีนที่ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดในเยาวชนอายุ 3-17 ปีให้แก่นักเรียน 6.ขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการเซ็นยินยอมให้นักเรียนรับวัคซีนที่ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดในเยาวชน อายุ 3-17 ปี ว่าไม่มีการบังคับหรือนําเงื่อนไขใด ๆ มาโน้มน้าวให้ผู้ปกครองยินยอม มีการให้ข้อมูลการรับวัคซีน ที่ครบถ้วนชัดเจน อีกทั้งนักเรียนผู้เข้ารับการทดลองรับทราบถึงความเป็นกลุ่มทดลองและยินยอมรับวัคซีนดังกล่าวด้วยตนเอง 7.ขอเสนอแนะให้ศธ.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อลดความกังวลหรือความเข้าใจผิดที่มี ต่อการรับวัคซีน

"ทั้งนี้กลุ่มของเราได้เดินทางไปยื่นหนังสือดังกล่าวที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาแล้ว และเราจะเดินทางไปยื่นที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการวัคซีนต่อไป โดยเราขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งพิจารณาข้อเรียกร้องและข้อแนะนําดังกล่าวเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านอย่างเร็วที่สุดโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน เป็นสําคัญ"ตัวแทนสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ กล่าว

 

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"