ม.44ตั้ง'สนธยา' นายกเมืองพัทยา


เพิ่มเพื่อน    

    หัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 เด้ง "พล.ต.ต.อนันต์" พ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา แต่งตั้ง   "สนธยา คุณปลื้ม" เสียบแทน อ้างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการในเขต EEC รวมทั้งเป็นการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่ ครม.มีมติแต่งตั้งโยกย้าย ผู้ว่าฯ-ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย 24 ตำแหน่ง
    เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 15/2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา สาระสำคัญคือ ให้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา และให้นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา
    เนื้อหาของคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 15/2561 ระบุว่า โดยที่ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา เพื่อไม่ให้ขัดหรือแย้ง และมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันจะนำไปสู่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในอนาคต ในขณะที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาเมืองให้ทันสมัยระดับนานาชาติ
    ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างรอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาตามกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งนายกเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาที่มีศักยภาพสูง พร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนกิจกรรม และการดำเนินการในเขต EEC รวมทั้งเป็นการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะส่งผลดีต่อการปฏิรูปประเทศ
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 แห่งรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกอบกับมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
    1.ให้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา    
    2.ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
    “ข้อ 2 ให้นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน 4 คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามมาตรา 46 และ 48 (3) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หรือ คสช. มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น”
    3.ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรี อาจเสนอให้ คสช. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้
    4.คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 6/2560 ได้แต่งตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตำแหน่งในสภาเมืองพัทยา และให้เป็นนายกเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2560
    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2561 คณะรัฐมนตรีมีมติ แต่งตั้งนายสนธยา คุณปลื้ม ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการเมือง โดยก่อนหน้านี้ นายสนธยาเคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา และเป็นกรรมการผู้ช่วย รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา มาแล้ว ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังชลด้วย
    วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโยกย้ายบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 24 ตำแหน่ง โดยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 10 ตำแหน่ง เป็นผู้ว่าราชการ 14 จังหวัด ตามที่เสนอดังนี้ 1.นายกมล เชียงวงศ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รอง ผวจ.จันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผวจ.แพร่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 4. นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
    5.ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 6.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รอง ผวจ.ปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 7.นายรังสรรค์ ตันเจริญ รอง ผวจ.สมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 8.นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รอง ผวจ.เพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 9.นายสมบูรณ์ ศิริเวช รอง ผวจ.เชียงราย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 10.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ตาก ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
    11.นายเชาวลิตร แสงอุทัย รอง ผวจ.ชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.กำแพงเพชร 12.นายลือชัย เจริญทรัพย์ รอง ผวจ.ปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ตรัง 13.นายเอกรัฐ หลีเส็น รอง ผวจ.นราธิวาส ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นราธิวาส 14.นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผวจ.น่าน ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.น่าน 15.นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.บุรีรัมย์ 
    16.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รอง ผวจ.นครนายก ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.พิจิตร 17.นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.เพชรบุรี 18.นายชยันต์ ศิริมาศ รองผวจ.ร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.มุกดาหาร 19.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รอง ผวจ.สตูล ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สตูล 20.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สิงห์บุรี 
    21.นายไมตรี ไตรติลานันท์ รอง ผวจ.อุทัยธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สุโขทัย 22.นายชัยธวัช เนียมศิริ รอง ผวจ.ขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.หนองบัวลำภู 23.นายเรวัต ประสงค์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อ่างทอง และ 24.นายณรงค์ รักร้อย รอง ผวจ.กาญจนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุทัยธานี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป    
    พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการวางแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด หลังมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ผ่านมาว่า เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม จะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้นัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่เพื่อวางแนวนโยบาย โดยมีหลายเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพราะจำเป็นต้องขอความร่วมมือทุกคนในการขับเคลื่อนงานสำคัญ.


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'