‘พลเอกอนันตพร’ รมว.พม.มอบบ้านพอเพียงชนบทเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน 2,561 ครัวเรือน ตั้งเป้าซ่อมสร้างปีนี้อีก 15,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ


   

อุดรธานี-ขอนแก่น / พลเอกอนันตพร  รมว.พม. มอบ‘บ้านพอเพียงชนบท’  เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวอุดรธานีและขอนแก่น  รวม  233 ครัวเรือน  และมอบงบซ่อมแซมอีก  300  ครัวฯ  ตั้งเป้าภายในเดือนมกราคมนี้จะมอบบ้านพอเพียงได้ตามเป้าหมาย  2,561 ครัวเรือนทั่วประเทศ  ขณะที่แผนงานในปีนี้จะดำเนินการอีก 15,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ  ใช้งบไม่เกินครัวเรือนละ 18,000  บาท  โดยชุมชนช่วยกันสมทบงบประมาณและวัสดุ  และช่วยกันซ่อมสร้าง  ทำให้ประหยัดงบและดำเนินงานได้เร็ว  

 

ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ได้จัดทำโครงการ  ‘บ้านพอเพียงชนบท’ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  ในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ  เริ่มโครงการในปีงบประมาณ 2560  เป็นต้นมา

 

ขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561   รัฐบาลได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงจัดหาของขวัญมอบให้แก่ประชาชน  ซึ่งในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ได้มอบ ‘บ้านพอเพียงชนบท’ เป็นของขวัญ   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9-25มกราคมที่ผ่านมา  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ได้มอบบ้านพอเพียงชนบทไปแล้ว  รวม 2,068   ครัวเรือน  

 

ล่าสุดวันนี้ (26 มกราคม) เวลา  9.00 น. พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคณะ ได้เดินทางมาที่โรงเรียนผู้สูงอายุ  ตำบลนาพู่  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อเป็นประธานมอบบ้านพอเพียงชนบทที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี  จำนวน  119  ครัวเรือน  และมอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงที่จะซ่อมแซมในปี 2561 อีก 150 ครัวเรือน (งบประมาณ 2,850,000 บาท)  โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนที่ได้รับมอบบ้านพอเพียงชนบทเข้าร่วมงานประมาณ  600 คน  จากนั้น รมว.กระทรวง พม.ได้เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลนาพู่  และเดินทางไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี

 

ในช่วงบ่าย รมว.กระทรวง พม.และคณะ  ได้เดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่น  เพื่อมอบบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 114  ครัวเรือน  และมอบงบประมาณบ้านพอเพียงฯ ที่จะซ่อมแซมใน จ.ขอนแก่น  ในปีนี้อีก  150 ครัวเรือน (งบประมาณ 2,850,000 บาท)  และมอบเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนจำนวน  150 ราย  รวมทั้งยังเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ที่กระทรวง พม.ให้การสนับสนุน  เช่น  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ  สาขาหมอลำกลอนประยุกต์  และเยี่ยมชาวชุมชนริมทางรถไฟเทพารักษ์ 1-5

 

พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์   ​รมว.พม. กล่าวว่า  รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  มีความห่วงใยประชาชนผู้มีรายได้น้อย  โดยเฉพาะประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือขาดแคลนที่อยู่อาศัย  จึงมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย 20 ปี พ.ศ.2560-2579  เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ  โดยมีหลายโครงการที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว  เช่น  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองในกรุงเทพฯ  โครงการบ้านมั่นคง  โครงการคนไร้บ้าน

 

“โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นอีกโครงการหนึ่งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ สนับสนุนให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยในชนบท  ที่มีบ้านเรือนทรุดโทรม  ผุพัง  ได้ปรับปรุงบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมกับการอยู่อาศัย  โดยในช่วงปีใหม่นี้รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะมอบบ้านพอเพียงฯ เป็นของขวัญให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ  รวม  2,561 ครัวเรือน  ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบบ้านพอเพียงไปแล้ว  2,068   ครัวเรือน  และในวันนี้ได้มอบบ้านพอเพียงให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่นอีก 233 ครัวเรือน  ส่วนที่เหลืออีก 260 ครัวเรือน  จะมอบให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้”  พลเอกอนันตพรกล่าว  และว่าภายในปี 2561 นี้  โครงการบ้านพอเพียงชนบทจะดำเนินอีกจำนวน  15,000ครัวเรือนทั่วประเทศ  แต่อาจจะดำเนินการได้เกินเป้าหมาย  รวมแล้วประมาณ  20,000 ครัวเรือน

 

นายสมชาติ   ภาระสุวรรณ    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  กล่าวว่า  โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของสถาบันฯ  โดยมีเป้าหมายทั้งในเมืองและชนบททั่วประเทศ  จำนวน  1,053,702  ครัวเรือน   แยกเป็น 1.ชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อยในเมือง  จำนวน  701,702 ครัวเรือน (บ้านมั่นคง, บ้านริมคลอง, คนไร้บ้าน) 2.ผู้มีรายได้น้อยในชนบท  ภายใต้โครงการ ‘บ้านพอเพียงชนบท’  จำนวน  352,000 ครัวเรือน

โดยในปี 2560  ที่ผ่านมา  โครงการบ้านพอเพียงชนบทดำเนินการซ่อมแซมไปแล้วจำนวน  10,369  ครัวเรือน   ในปี 2561 มีเป้าหมายดำเนินการอีก 15,000  ครัวเรือน  (จำนวน 5 ภาค  ภาคละ 3,000  ครัวเรือน)   โดย พอช.จะสนับสนุนงบประมาณไปยังกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล  เพื่อใช้ชุมชนร่วมกันบริหารและจัดการ  ใช้งบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ  18,000บาท  

 

“หลักการของโครงการบ้านพอเพียงชนบท  คือ พอช.ไม่ได้เข้าไปสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ชาวบ้าน  แต่ให้ชุมชนและผู้ที่มีความเดือดร้อนร่วมกันแก้ไขปัญหา โดย พอช.จะสนับสนุนงบประมาณ ส่วนชุมชนจะช่วยกันทำงาน  เริ่มตั้งแต่การสำรวจข้อมูล  กลั่นกรองข้อมูล คัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อน การรวมกลุ่มผู้เดือดร้อน  ร่วมกันจัดซื้อวัสดุ  ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  และการร่วมสมทบงบประมาณหรือวัสดุจากชุมชนและท้องถิ่น  รวมทั้งการร่วมแรงก่อสร้างโดยผู้เดือดร้อนและคนในชุมชน  ทำให้ประหยัดงบประมาณ  และสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างรวดเร็ว”   ผอ.พอช. อธิบายถึงหลักการทำงานของโครงการบ้านพอเพียงชนบท  

 

ผอ.พอช. กล่าวด้วยว่า  การดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่ชุมชนท้องถิ่นจะใช้องค์กรที่มีอยู่แล้วในตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน  เช่น  ใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลมาดำเนินโครงการ  หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  มีการกำหนดกฎระเบียบเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อนหรือสมควรได้รับการช่วยเหลือก่อน บางตำบลมีข้อตกลงให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านต้องสมทบเงินกลับคืนเข้ากองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือน  ทำให้เกิดการคืนทุนสู่กองทุนของชาวชุมชนเอง สามารถนำเงินกองทุนไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนรายอื่นๆ ต่อไปได้  

 

นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเชื่อมต่อกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน เช่น  การนำเงินกองทุนไปส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ให้สมาชิกที่เดือดร้อนกู้ยืม การจัดสวัสดิการช่วยเหลือกันในชุมชน   รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น  เช่น  อบต.  เทศบาล  ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  โครงการบ้านพอเพียงชนบทจึงดำเนินงานไปได้รวดเร็ว

​​

 


ดู "แฟมิลีทรี" เหลี่ยม เริ่มจากปี ๔๔ เรื่อยมาถึงปี ๖๑ นี้แล้ว......... ต้องบอกว่า "แตกลูก-แตกหลาน" ได้น่าสนใจ เหลี่ยมเป็นต้นตระกูล "ไพร่แดง" หลังถูก "บิ๊กบัง" ถีบตกเก้าอี้นายกฯ เมื่อ ๑๙ กันยา ๔๙

'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'
ว่าด้วย "มืดมนและอันตราย"
'บวชซ่อนชั่ว-บวชศรัทธา'?
มาเลย์ที่ 'มีมากกว่าอายุ'
เหตุใด 'ต้องโหน' เสือดำ?
'สิทธิและหน้าที่' คนไทย