โยกย้ายแต่งตั้งกระทรวงสาธารณสุข 66ตำแหน่ง


เพิ่มเพื่อน    

 


2 ต.ค61-  นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 4 ฉบับ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ซึ่งเป็นการสลับโยกย้ายตำแหน่งทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาล รวม 66 ตำแหน่ง ประกอบด้วย คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1216/2561 ในการแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) และ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 21 ราย   คำสั่ง 1217/2561 โยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน 37 ราย   คำสั่ง 1218/2561 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล 5 ราย และและ 3489/2561 รักษาการ นพ.สสจ. และผู้อำนวยการกอง รวม 3 ราย  โดยรวมทั้งหมด 4 ฉบับมีการโยกย้ายทั้งสิ้น 66 ราย

โดยเป็นคำสั่งการโยกย้าย นพ.สสจ. 21 ราย ประกอบด้วย 1.นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช จาก ผอ.กองตรวจราชการ สำนักงานปลัด สธ.เป็น นพ.สสจ.สระแก้ว  2.นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร จาก ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก เป็น นพ.สสจ.สระบุรี 3.นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.พะเยา เป็น นพ.สสจ.พังงา 4.นพ.ปองพล วรปาณี จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ตาก เป็น นพ.สสจ.สุโขทัย  5.นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ จาก นพ.สสจ.นครนายก เป็น นพ.สสจ.สมุทรสาคร 6.นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ลพบุรี เป็น นพ.สสจ.นครนายก  7.นพ.อภิรัต กตัญญูตานนท์ จาก นพ.สสจ.สระแก้ว เป็น นพ.สสจ.ชลบุรี  8.นพ.พีระ อารีรัตน์ จาก นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็น นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา  9.นพ.ปรีดา วรหาร จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครพนม เป็น นพ.สสจ.เลย 10.นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง จาก นพ.สสจ.บึงกาฬ เป็น นพ.สสจ.หนองคาย

11.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ จาก นพ.สสจ.สกลนคร เป็น นพ.สสจ.อุดรธานี  12.นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.หนองคาย เป็น นพ.สสจ.บึงกาฬ  13.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา จาก นพ.สสจ.หนองคาย เป็น นพ.สสจ.จอนแก่น 14.นพ.สมิต ประสันนาการ จาก นพ.สสจ.อุดรธานี เป็น นพ.สสจ.สกลนคร  15.นพ.วชิระ บถพิบูลย์ จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครราชสีมา เป็น นพ.สสจ.ชัยภูมิ  16.นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ จากผอ.รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก  17.นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี จาก นพ.สสจ.ชุมพร เป็น นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช  18.นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ จาก นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เป็น นพ.สสจ.พัทลุง 19.นพ.สาธิต ทิมขำ จาก นพ.สสจ.พังงา เป็น นพ.สสจ.ระนอง 20.นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ จาก นพ.สสจ.ระนอง เป็น นพ.สสจ.ชุมพร  และ 21.นพ.ธนิต เสริมแก้ว จาก นพ.สสจ.พัทลุง เป็น นพ.สสจ.ภูเก็ต

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งย้ายข้าราชการ 37 ราย ประกอบด้วย 1.นพ.เชษฐ เตชะรัก ผอ.รพ.ลำพูน เป็นผอ.รพ.นครพิงค์  2. นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 3.นพ.อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย เป็น ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ 4.นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขา อายุรกรรม) รพ.สุโขทัย เป็นผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก 5.นพ.ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ เป็นผอ.รพ.ลำปาง  6.พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เป็นผอ.รพ.เพชรบูรณ์ 7.นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รพ.นครนายก เป็นผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 8.พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขา กุมารเวชกรรม) รพ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  9.นพ.ประภาส ลี้สุทธิพรชัย นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขา สูตินรีเวชกรรม) รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผอ.รพ.อ่างทอง 10.นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.รพ.บ้านหมี่ เป็น ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 11.นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผอ.รพ.อ่างทอง เป็น ผอ.รพ. เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 12.นพ.ธิติ แสวงธรรม นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขา ศัลยกรรม) รพ.นครปฐม เป็น ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 13.นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผอ.รพ.บ้านโป่ง เป็น ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา


14.นพ.พิเชียร์ วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เป็น ผอ.รพ.ราชบุรี 15.นพ.สมชาย แก้วเขียว นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 16.นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.ตราด เป็น ผอ.รพ.เลย 17.นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็น ผอ.รพ.บ้านหมี่ 18.นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.บางพลี เป็น ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 19.นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า 20.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.ชุมแพ เป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น 21.นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล นายแพทย์ รพ.มหาสารคาม เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  จ.อุบลราชธานี 22.นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 23.นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.รพ.บึงกาฬ เป็น ผอ.รพ.อุดรธานี  24. นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผอ.รพ.เลย เป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ 25.พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.รพ.กาฬสินธุ์


26.นพ.สมชัย อัศวสุตสาคร ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็นผอ.รพ.บุรีรัมย์ 27.นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็นผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา 28.นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นผอ.รพ.ชัยภูมิ 29.นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.กระบี่ เป็นผอ.รพ.ร้อยเอ็ด 30.นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย นายแพทย์เวชกรรมรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นผอ.รพ.เกาะสมุย  31.นพ.สวรรค์ กาญจนะ นายแพทย์เวชกรรม รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นผอ.รพ.ระนอง 32.นพ.อรุณ สัตยาพิศาล  ผอ.รพ.พังงา เป็นผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร 33.พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผอ.รพ.ระนอง เป็นผอ.รพ.พังงา 34.นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี เป็นผอ.รพ.กระบี่ 35.พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ นายแพทย์เวชกรรมผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี เป็นผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา  36.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.ยะลา เป็น ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี และ37.  นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา เป็นผอ.รพ.ยะลา


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1218/2561 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 5 ราย   ประกอบด้วย  1.นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ นายแพทย์ด้านเวชกรรม รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ลำพูน  2.นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ นายแพทย์ด้านเวชกรรม รพ.กำแพงเพชร  รักษาราชการแทน ผอ.รพ.พิจิตร  3.นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม รพ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.เลย  4.นพ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ นายแพทย์ด้านเวชกรรม รพ.ราชบุรี รักษาราชการแทน ผอ.รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  และ 5.นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.กระบี่ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


ส่วนคำสั่ง 3489/2561 รักษาการ นพ.สสจ. และผู้อำนวยการกอง รวม 3 ราย  ได้แก่ 1.นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สงขลา รักษาราชการแทน นพ.สสจ.นราธิวาส  2.นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.เลย รักษาราชการแทน ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข  และ 3.นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร  นพ.สสจ.นครปฐม รักษาราชการแทน ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงานโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"