โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษจำนวน 72 นาย


เพิ่มเพื่อน    

25 ต.ค.61 - ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษจำนวน ๗๒ นาย ตามบัญชีที่แนบ ดังนี้

๑. นายทหารราชองครักษ์ เหล่าทหารบก จ านวน ๓๕ นาย
๒. นายทหารราชองครักษ์ เหล่าทหารเรือ จ านวน ๘ นาย
๓. นายทหารราชองครักษ์ เหล่าทหารอากาศ จ านวน ๑๓ นาย
๔. นายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน ๑๖ นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

บัญชีรายชื่อนายทหารราชองครักษ์
แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ
จำนวน ๕๖ นาย
เหล่าทหารบก
๑. พลเอก กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
๒. พลเอก เกื้อกูล อินนาจักร์
๓. พลเอก ชาติชาย ขันสุวรรณ
๔. พลเอก ด ารงค์ ตัณฑะผลิน
๕. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๖. พลเอก ธนเดช เหลืองทองค า
๗. พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
๘. พลเอก พัฒนา มาตร์มงคล
๙. พลเอก วรพล เยี่ยมแสงทอง
๑๐. พลเอก สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
๑๑. พลเอก สุรเดช เฟื่องเจริญ
๑๒. พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร
๑๓. พลเอก สุรินทร์ แพโต
๑๔. พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
๑๕. พลเอก อนุศักดิ์ เผ่านาค
๑๖. พลโท กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
๑๗. พลโท กันตภณ อัครานุรักษ์
๑๘. พลโท คมสัน บูรณสงคราม
๑๙. พลโท ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์
๒๐. พลโท ธนิสร วงษ์กล้าหาญ
๒๑. พลโท ปริยารณ มัชฌิมวงศ์
๒๒. พลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข
๒๓. พลโท พิบูลย์ มณีโชติ
๒๔. พลโท มณฑล ปราการสมุทร
๒๕. พลโท วรพล วิศรุตพิชญ์
๒๖. พลโท วิชัย ทัศนมณเฑียร
๒๗. พลโท วิรัชช์ กมลศิลป์
๒๘. พลโท วีระ บรรทม
๒๙. พลโท สมชาติ แน่นอุดร
๓๐. พลโท อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์
๓๑. พลตรี กุศล อุปลานนท์
๓๒. พลตรี เจนยุทธ ศิริปุณย์
๓๓. พลตรี ประกาศิต อรดี
๓๔. พันเอก วชิร จันทร์กระจ่าง
๓๕. พันเอก สุรชาย หัสดินรัตน์
เหล่าทหารเรือ
๓๖. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
๓๗. พลเรือเอก ธานี ผุดผาด
๓๘. พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
๓๙. พลเรือเอก เผ่าเทพ ประสานพานิช
๔๐. พลเรือเอก รัตนะ วงษาโรจน์
๔๑. พลเรือเอก สุรพล คุปตะพันธ์
๔๒. พลเรือโท บรรพต เกิดภู่
๔๓. พลเรือโท บุญเรือง หอมขจร
เหล่าทหารอากาศ
๔๔. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
๔๕. พลอากาศเอก ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์
๔๖. พลอากาศเอก ชลิต รัมมะวาส
๔๗. พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน
๔๘. พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร
๔๙. พลอากาศเอก วงศกร เปาโรหิตย์
๕๐. พลอากาศเอก วิเชียร ธรรมาธร
๕๑. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
๕๒. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
๕๓. พลอากาศโท รัชชาพงษ์ สมนาม
๕๔. พลอากาศโท วสันต์ อยู่ประเสริฐ
๕๕. พลอากาศโท อนันต์ จันทร์ส่งเสริม
๕๖. พลอากาศตรี สมสันต์ บุรีชัย

บัญชีรายชื่อนายตำรวจราชองครักษ์
แต่งตั้งเป็นนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ
จำนวน ๑๖ นาย
๑. พลตำรวจเอก กวี สุภานันท์
๒. พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี
๓. พลตำรวจเอก ศักดา เตชะเกรียงไกร
๔. พลตำรวจเอก ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
๕. พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช
๖. พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
๗. พลตำรวจโท สรศักดิ์ เย็นเปรม
๘. พลตำรวจโท ถนอม มะลิทอง
๙. พลตำรวจโท อนุรักษ์ แตงเกษม
๑๐. พลตำรวจโท ทรงธรรม อัลภาชน์
๑๑. พลตำรวจตรี ดุสิต สมศักดิ์
๑๒. พลตำรวจตรี ธนยินทร์ เทพรักษา
๑๓. พลตำรวจตรี ยุทธพล แก้วเจริญ
๑๔. พลตำรวจตรี ฤชากร จรเจวุฒิ
๑๕. พันตำรวจเอก ขจรเกียรติ ศริพันธุ์
๑๖. พันตำรวจเอก รุจกรณ์กิตติ์ ขมิ้นเครือ


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน