ครบแล้ว 7 เสือกกต. 'สนช.' ลงมติเลือก 'เลิศวิโรจน์-ฐิติเชฎฐ์'


   

22 พ.ย. 61 - ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เป็นพิเศษ โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 2 คน  ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม พิจารณาเสร็จแล้ว คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายฐิติเชฎฐ์  นุชนาฎ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ โดยเป็นกาประชุมลับและลงคะแนนลับ  ปรากฏว่า นายเลิศวิโรจน์ ได้คะแนน เห็นชอบ 148 ไม่เห็นด้วย 28 งดออกเสียง 8 เสียง ส่วนนายฐิติเชฎฐ์  ได้คะแนนเห็นชอบ 149 ไม่เห็นชอบ  27 ไม่ออกเสียง 8  เสียง  ดังนั้นบุคคลทั้ง 2 คน จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่240  คน  คือ 120  คนขึ้นไป จึงถือว่าทั้ง2 คนได้รับความเห็นชอบเป็น กกต.


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'