มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษานักเรียน-นักศึกษายากไร้ จ.บุรีรัมย์ 79 ทุน


   


14 ธ.ค.61 -  นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งพระภิกษุ สามเณรในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย ทุนการศึกษารายปี จำนวน 47 ทุน, ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 15  ทุน, ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวน 4 ทุน, ทุนนักเรียนพิการอื่นๆ จำนวน 3 ทุน และทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า จำนวน 10 ทุน รวมจำนวน 79 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 214,700 บาท

 ภายหลังมอบทุนการศึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริจาคเงินสบทบ ได้แก่ นางนฤมล  ประหยัดรัตน์  ผู้จัดการร้านสวัสดีเอ็ดดูเคชั่น และนายสมชาย  ชื่นอาภรณ์ ผู้จัดการร้านแหลมทองวิทยา พร้อมให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา ว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ขอให้นำทุนการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ตลอดทั้งนำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนไปประกอบอาชีพเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวต่อไป

สำหรับ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2528 มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน โดยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป.


เริ่มหนาวแล้วและอาจได้หนาวถึงขั้วหัวใจกันทั่วหน้า หากยังมีความคิดจะโค่นรัฐธรรมนูญวันนี้เสียงเรียกร้องบอกว่า อยากจะแก้รัฐธรรมนูญ มาในแบบลับลวงพรางเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน
'ชมกันเองบ้างจะเป็นไรไป'