ชาวบ้านจวกไม่เห็นประโยชน์กฎหมายบริจาคพรรคการเมืองลดหย่อนภาษี 1-5 หมื่น


เพิ่มเพื่อน    

 

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า กรมสรรพากรได้สรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....กรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  ซึ่งกำหนดให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนและรายจ่ายทางภาษีได้  โดยบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิได้ไม่เกินปีละ 1 หมื่นบาท และนิติบุคคลที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำเงินที่บริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เกินปีละ 5 หมื่นบาท

ทั้งนี้ในการเปิดรับฟังความเห็น 2 ครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 1 วันที่ 1-15 ต.ค. 2561 และครั้งที่ 2 วันที่ 14-20 ธ.ค. 2561 มีผู้เข้าชม 662 ราย และมีประชาชนที่แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นประกอบกัน โดยกรณีไม่เห็นด้วยระบุว่า ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าลดหย่อน เนื่องจากปัจจุบันสามารถบริจาคเงินภาษี 500 บาทได้อยู่แล้ว รวมถึงยังมองว่าการให้สิทธินำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนแก่พรรคการเมืองที่ 10,000 บาท และ 50,000 บาท เป็นจำนวนมากเกินไป นอกจากนี้ยังไม่เห็นประโยชน์ในการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง ซึ่งควรให้สิทธิลดหย่อนกับการบริจาคด้านอื่นที่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติมากกว่า ส่วนกลุ่มที่เห็นด้วยได้แสดงความเห็นว่ามีการกำหนดหลักการได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะจะช่วยให้มีการระดมทุนด้วยความเปิดเผยมากขึ้น 

ขณะที่กรมสรรพากรชี้แจงคำคัดค้านว่า สาเหตุที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย เนื่องจากมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560บัญญัติให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากรได้ สำหรับบุคคลธรรมดาตามจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกิน 1 หมื่นบาท และนิติบุคคลไม่เกิน 5 หมื่นบาท กรมสรรพากรจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว

นอกจากนี้ในบทบัญญัติตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ยังได้กำหนดให้กรณีที่บุคคลธรรมดาสนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเนื่องจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง ตามมาตรา 64แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ถือเป็นการบริจาคเงินซึ่งบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนได้
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และอยู่ระหว่างการตรวจรายละเอียดร่างกฎหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า เมื่อ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560  มีผลใช้คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเหล่านี้ ประมาณปีละ 2,100 ล้านบาท  เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองอย่างเปิดเผย สร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชน และภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของพรรคการเมือง เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบพรรคการเมืองในประเทศ ซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวแทนของภาคประชาชนในการทำหน้าที่ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย