สนข.ผุดคู่มือแก้ไขปัญหาจราจร


   

สนข.เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร หวังแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบจนไปสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

24ธ.ค.61-นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร (Traffic Impact Assessment : TIA) ครั้งที่ 1 ว่าปัจจุบันสภาพการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาค มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมีความต้องการพัฒนาที่ดินสูงมาก รวมทั้งมีโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดปริมาณผู้อยู่อาศัยหรือกิจกรรมที่ดึงดูดประชาชนมาก

อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะด้านคมนาคมที่อาจเกิดปัญหาได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจรให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ การพัฒนาที่ดินหรือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาการจราจร  หากไม่มีการกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร จะทำให้การพัฒนาโครงการต่างๆ ไม่มีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งไม่มีการกำหนดแผนงาน โครงการ หรือมาตรการที่จะมารองรับปริมาณการเดินทาง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรมากขึ้นในอนาคต รวมถึงจะส่งผลโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นายสราวุธ กล่าวว่า สนข.ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการจัดระบบการจราจรและกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร เพื่อเป็นกรอบให้ผู้พัฒนาโครงการและหน่วยงานอนุญาต ใช้ในการดำเนินการลดผลกระทบด้านการจราจร โดยการพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติก่อสร้างโครงการ การดำเนินงานระหว่างการก่อสร้าง และมาตรการหลังการก่อสร้างโครงการ ให้มีผลกระทบต่อการจราจรที่น้อยที่สุด รวมถึงการศึกษาด้านการบริหารจัดการเพื่อนำมาตรฐานดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 “โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือการนำมาตรฐานไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร กำหนดค่าดัชนี ตัวแปร ที่ต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร รวมทั้งเสนอแนะข้อกฎหมาย ระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางนำการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจรนำไปสู่การปฏิบัติ”นายสราวุธ กล่าว

สำหรับการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร ครั้งที่ 1 ที่ สนข. จัดขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ตลอดจนสื่อมวลชน เพื่อจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต