พลเอกสุรศักดิ์ ผช.รมต.พม.-ผวจ.สิงห์บุรี  มอบของขวัญปีใหม่บ้านพอเพียงชนบท 220 หลัง


   

 

วันนี้ (11 มกราคม ) ที่จังหวัดสิงห์บุรี   เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้จัดงาน ‘มหกรรมขบวนองค์กรชุมชน  จังหวัดสิงห์บุรี  ครั้งที่ 2’ ที่บริเวณสวนรุกชาติคูเมือง  อ.อินทร์บุรี   ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของชุมชนต่างๆ  เช่น  กองทุนสวัสดิการชุมชน  สภาองค์กรชุมชนตำบล  ฯลฯ  และการมอบบ้านพอเพียงชนบท จ.สิงห์บุรีให้แก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อน  รวม 220 หลัง  โดยมีพลเอกสุรศักดิ์  ศรีศักดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์   ผู้ว่าราชการ จ.สิงห์บุรี  ร่วมเป็นประธาน  มีผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 700 คน 

 

พลเอกสุรศักดิ์  ศรีศักดิ์  (กลาง)

 

พลเอกสุรศักดิ์  ศรีศักดิ์  ผช.รมว.พม. กล่าวว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยครบถ้วนภายในปี 2579  โดยดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปีของกระทรวง พม.  ซึ่งโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดสิงห์บุรีถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทนี้  โดยกระทรวง พม.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) พอช. และจังหวัดสิงห์บุรี  จะร่วมกันดำเนินการ

แก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป  นอกเหนือจากบ้านพอเพียงที่มอบให้แก่ประชาชนวันนี้จำนวน 220 หลัง

               

นอกจากการมอบบ้านพอเพียงให้แก่ประชาชนแล้ว  พลเอกสุรศักดิ์และผู้ว่า จ.สิงห์บุรี  ยังร่วมกันปรับปรุงบ้านและมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่นายพัด  สีสุข  อายุ 85 ปี  อดีตทหารผ่านศึกสงครามเวียดนาม  ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียวที่ตำบลห้วยชัน  อ.อินทร์บุรี   มีฐานะยากจน  โดยชาวบ้านช่วยกันสร้างบ้านให้เมื่อ 3 เดือนก่อน 

 

               

ทั้งนี้โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี  มีเป้าหมายทั่วประเทศ  รวม 352,000 ครัวเรือน  รูปแบบเป็นการสนับสนุนให้ชุมชน  ภาคีเครือข่าย  และผู้ที่เดือดร้อน  ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่มีฐานะยากจน  สภาพบ้านทรุดโทรม  ให้แข็งแรงมั่นคง  เหมาะแก่การอยู่อาศัย  เริ่มดำเนินการทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2559  โดย พอช.สนับสนุนงบประมาณการซ่อมแซมไม่เกินครัวเรือนละ  19,000 บาท  ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 26,674 ครัวเรือนทั่วประเทศ

               

นายปฏิภาณ  จุมผา  ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า  กระบวนการซ่อมแซมบ้านพอเพียงชนบทของ พอช.  จะเริ่มจากการเปิดเวทีในระดับจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับจังหวัดและตำบล  หลังจากนั้นจึงมีการจัดตั้งคณะทำงานระดับตำบล  ที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  เช่น  สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐอื่นๆ  เพื่อเป็นกลไกกลางในการทำงาน  และร่วมกันสำรวจข้อมูลผู้ที่มีความเดือดร้อน  เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  ผู้ที่มีฐานะยากจน  คนชรา  ผู้พิการ  คนยากไร้

               

“หลังจากได้ข้อมูลแล้ว  จึงนำมาจัดทำเป็นแผนงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบทั้งเมือง  ตำบล  และจังหวัด  เป็นแผนระยะเร่งด่วน  และ 3 ปี-5 ปี  โดยบูรณาการแผนร่วมกับหน่วยงานภาคี  นอกจากนี้ก็จะมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับรองข้อมูลครัวเรือนที่เดือดร้อนทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบล  เพื่อให้ได้ผู้ที่เดือดร้อนจริง  และจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่เดือดร้อนก่อนเพื่อซ่อมสร้างบ้าน”  นายปฏิภาณยกตัวอย่างกระบวนการแก้ไขปัญหา

               

ส่วนการซ่อมสร้างบ้านนั้น  จะมีการประเมินว่าบ้านแต่ละหลังจะต้องใช้วัสดุอะไร  ราคาเท่าไหร่  และมีคณะกรรมการสืบราคาวัสดุจากร้านค้า  เพื่อสั่งซื้อวัสดุซ่อมบ้านพร้อมๆ กัน  นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงภาคีต่างๆ เช่น หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  ร่วมสมทบวัสดุ  หรือร่วมกันลงแรงซ่อมแซมบ้าน  ทำให้ประหยัดงบประมาณและซ่อมแซมบ้านได้เร็ว

 

ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในจังหวัดสิงห์บุรี 25 ตำบล (จากทั้งหมด 43 ตำบล)  พบว่ามีผู้ที่เดือดร้อน  มีฐานะยากจน  สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม  รวมทั้งหมด 1,559  ครัวเรือน  พอช.จึงร่วมกับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จ.สิงห์บุรี  รวมทั้ง พมจ. สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท  ในปี 2560 ซ่อมไปแล้ว  รวม 63 ครัวเรือน  งบประมาณ  1,102,878 บาท  และปี 2561  รวม 220 ครัวเรือน  งบประมาณ  3,562,500 บาท  และในปี 2562  จะดำเนินการอีก 1,276  ครัวเรือน

 

 

นายปฏิภาณกล่าวด้วยว่า  โครงการบ้านพอเพียงชนบท  นอกจากจะช่วยให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้ว  ยังช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย  ทำให้เกิดการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน มีการช่วยเหลือกัน  โดยการลงแรงสร้างบ้าน  นำไปสู่การเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกับระหว่างผู้ที่เดือดร้อน  คนในชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ  นอกจากนี้ยังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาว  ครอบคลุมผู้ที่เดือดร้อนทั้งจังหวัด  และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย “ลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเป็นธรรมในสังคม”

 

สำหรับของขวัญปีใหม่ที่กระทรวง พม.และ พอช.มอบให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยไปแล้ว  เช่น  จังหวัดสุโขทัย  มอบบ้านมั่นคงเมืองจำนวน  486  หลังคาเรือน  บ้านพอเพียงชนบท  จำนวน 221 หลังคาเรือน  รวม 707 หลังคาเรือน  จังหวัดหนองคาย  พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รมว.พม.  มอบบ้านพอเพียงชนบท  จำนวน 150 หลังคาเรือน  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม

 

จังหวัดจันทบุรี  มอบบ้านมั่นคงเมือง  จำนวน 186  หลังคาเรือน  มอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  จังหวัดตรังมอบบ้านมั่นคง  จำนวน 180 หลังคาเรือน  บ้านพอเพียงชนบท  จำนวน 332 หลัง  รวม  512  หลังคาเรือน  มอบในวันที่ 21 ธันวาคม, บ้านพอเพียงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี  จำนวน 220 หลัง  มอบในวันที่ 11 มกราคม 2562  และบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว  จำนวน 212 หลัง  จะมอบในวันที่ 30 มกราคม 2562  ฯลฯ

 

 

                                               

 


"เป็นกำลังใจให้จีน สู้..สู้" สำหรับพวกเราคนไทย....... ยามนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วยกันส่งแรงใจไปให้พี่น้องจีนที่กำลังเผชิญไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ค่อนข้างเดียวดายขณะนี้ โดยเฉพาะที่ "อู่ฮั่น"

การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'