ชง'โนรา'มรดกวัฒนธรรม


เพิ่มเพื่อน    


    กระทรวงวัฒนธรรมชงเสนอโนรา-ต้มยำกุ้ง ให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ชี้มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโขนที่ได้ขึ้นทะเบียนแล่ว
    เมื่อวันที่ 22 มกราคมนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 ว่า ตามที่โขนของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโก ปี 2561 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงได้เสนอแผนการจัดงานเทศกาลโขนเพื่อเฉลิมฉลองโขนในวาระดังกล่าว โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เน้นสร้างความตระหนักและการรับรู้ให้เข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย โทรทัศน์ และตามสถานที่สาธารณะ ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงโขน ณ โรงละครแห่งชาติ โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม การแสดงโขนสัญจร 4 ภูมิภาค ในช่วงเดือน มี.ค. การสร้างภาพยนตร์รามเกียรติ์แอนิเมชั่น ตอน รามาวตาร และจัดฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ งานมหกรรมโขนในกรุงเทพฯ วันที่ 6-8 เม.ย. และการประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งการเสวนานานาชาติ เรื่อง โขน : คุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ในช่วงปลายเดือน เม.ย. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
    นายวีระกล่าวว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้มีการเสนอโนรา ศิลปะการแสดงในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วเมื่อปี 2552 ต่อยูเนสโก เพื่อขอขึ้นบัญชีประเภทรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ปี 2363 โดยขณะนี้ได้มีคณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำข้อมูล โนราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาของยูเนสโกแล้ว และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สวธ.จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอต่อยูเนสโก นอกจากนี้ยังเห็นชอบแนวทางเสนอรายการต้มยำกุ้งขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อยูเนสโกเป็นรายการต่อไปด้วย โดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาต้มยำกุ้งโดยเฉพาะอย่างเร่งด่วน
    "ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่าโนรามีคุณสมบัติสมบูรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของยูเนสโกกำหนด โดยมีความสอดคล้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน 4 ลักษณะ ได้แก่ ธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ ศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล และงานช่างฝีมือดั้งเดิม รวมทั้งเป็นศิลปะการแสดงที่ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าฝึกทักษะการแสดงได้ มีการไหว้ครูเป็นขนบจารีตที่สำคัญยิ่ง การขึ้นบัญชีโนรานี้จะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง และทำให้เข้าใจถึงความคล้ายและความแตกต่างของมรดกภูมิปัญญาทั้งในและนอกภูมิภาค ทั้งนี้ ศิลปินและชุมชนโนราร่วมกับ สวธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำมาตรการสงวนรักษาโนราให้คงอยู่และป้องกันมิให้นำไปใช้ในทางที่เสื่อมเสีย และได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและให้ความเห็นชอบ ให้เสนอขอชื่อขึ้นบัญชีต่อองค์การยูเนสโก" นายวีระกล่าว. 


วันนี้…“วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ๖๙ พรรษา“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาล ที่ ๑๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"