อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ ชป.9 จัดอบรมทำแผนที่แสดงผลบน Google Earth เพิ่มศักยภาพการวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทาน


   

 

อีสท์ วอเตอร์ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 9 (ชป.9) จัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การวางแผนการส่งน้ำให้กับโครงการชลประทาน ตลอดจนให้มีระบบฐานข้อมูลโครงการชลประทานช่วยการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 9 ยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศชลประทานสู่ความเป็นเลิศในอนาคต

 

บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  (EASTW)  ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth” เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9 เพิ่มความรู้ในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์บน Google Earth ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 9 และพนักงานอีสท์ วอเตอร์ ให้จัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการยกระดับการทำงานและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศชลประทานในอนาคต

 

 

การจัดฝึกอบรมการจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 30 คน จัดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ. 2562  โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมประกอบไปด้วย การเรียนรู้แผนที่เบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทำชั้นข้อมูลแปลงนา การจัดทำฐานข้อมูลโครงข่ายระบบชลประทาน และการส่งออกการแสดงผลแบบออนไลน์เพื่อซ้อนทับกับภาพถ่ายทางอากาศบนโปรแกรม Google Earth เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ประกอบการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กล่าวว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ งานบริหารและจัดการน้ำ งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย งานวางท่อและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของกรมชลประทานเป็นอย่างมาก การสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ประกอบการปฏิบัติงานได้ เป็นสิ่งที่กรมชลประทานให้ความสำคัญเสมอมา การสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะใช้งานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่กรมชลประทานมีอยู่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและในภาพรวมขององค์กรด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย”

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่แปลงนาเพื่อแสดงผลบน Google Earth มีแนวคิดที่จะแสดงแผนที่แปลงนาโดยมีพื้นหลังเป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่ทันสมัย มีความละเอียดในระดับที่ทำงานด้านการวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทานได้เป็นอย่างดี โดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการทำงาน โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถที่จะใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับเบื้องต้นให้เกิดประโยชน์กับงานที่ทำอยู่เป็นประจำได้ รวมถึงการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ดูแลรักษาคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการในระบบออนไลน์ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายระบบชลประทาน พร้อมที่จะต่อยอดไปยังการใช้งานในระดับสูงต่อไป

 

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 9 และพนักงานบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์  วอเตอร์  ให้การจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ มุ่งเน้นให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริง ต่อยอดไปยังการใช้งานในระดับสูงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานยกระดับการทำงานและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศชลประทานของโครงการชลประทานในอนาคตอีกด้วย


ทฤษฎี "ตาบอดไม่กลัวเสือ" ของทักษิณ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่ง ได้ครองอีสานมาร่วม ๒ ทศวรรษ

'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ