เสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล ชวนปชช.ฟังธรรมมาฆบูชา


เพิ่มเพื่อน    

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชา 19 ก.พ. กรมศาสนาจัดตักบาตร เวียนเทียน เชิญทูต 7 ประเทศพุทธร่วม ชวนประชาชนฟังพระธรรมเทศนาตลอดรุ่ง 3 พระอารามหลวง
    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันมาฆบูชา  พุทธศักราช 2562 ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังรายการต่อไปนี้ 
    เวลา 14.00 น. วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562 
    เมื่อทรงพระดำเนินเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม  พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระราชาคณะถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ 
    ด้านกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เชิญทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 7 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 
    นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า วธ.โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับคณะสงฆ์  องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 13-19 ก.พ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวันที่ 19 ก.พ.ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ศน.ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน โดยเชิญทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 7 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อินเดีย,  กัมพูชา, ศรีลังกา, เวียดนาม, ภูฏาน, เมียนมา และมองโกเลีย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้คณะทูตานุทูตและพุทธศาสนิกชนจะมีโอกาสได้ชมนิทรรศการพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อีกด้วย 
    "วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งวันนั้นในครั้งพุทธกาลตรงกับวันเพ็ญ เดือน 3 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 กระทรวงวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี ร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข หลักคำสอนสำคัญและเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาคือ  ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยวันที่ 19 ก.พ.นี้ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาตลอดรุ่ง ณ พระอารามหลวง 3 พระอาราม ได้แก่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามฯ" นายวีระกล่าว.